Ministerstwo Obrony Narodowej chce zmienić przepisy dotyczące sprawdzianów sprawności żołnierzy, projekt nowego rozporządzenia trafił w czwartek do uzgodnień. Nowe – ostrzejsze - regulacje miałyby zacząć obowiązywać od stycznia 2019 r.

"Systemowe rozwiązania mają służyć właściwej ocenie sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych, jak również ukierunkować działania na utrzymanie ich sprawności na poziomie zapewniającym wykonywanie zadań służbowych w kraju i zagranicą" – wskazano w uzasadnieniu projektu.

W rozporządzeniu określono m.in. szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych; zakres ćwiczeń zróżnicowany ze względu na płeć, grupy wiekowe oraz jednostki wojskowe i zajmowane stanowiska służbowe; tryb zwalniania ze sprawdzianu oraz sposób dokumentowania niemożności przystąpienia do niego.

W projektowanej regulacji zwiększono obowiązujące normy sprawdzianu sprawności fizycznej dla żołnierzy mężczyzn w ćwiczeniach oceniających zdolności motoryczne tj. wytrzymałość oraz siłę mięśni brzucha.

Reklama

Przy opracowaniu norm dla kobiet żołnierzy "za punkt odniesienia przyjęto różnice procentowe najlepszych wyników uzyskiwanych w sporcie wyczynowym w dyscyplinach biegowych przez mężczyzn i kobiety (ok 12 proc.) oraz genetyczne możliwości fizyczne obu płci w ćwiczeniach siłowych". Obecne regulacje przewidują m.in., że żołnierz-mężczyzna musi przebiec 3000 m, a żołnierz-kobieta 1000 m. W myśl nowych przepisów, oboje będą musieli pokonać ten sam dystans 3 tys. m.

Reklama

W rozporządzeniu przewidziano osiem grup wiekowych: I - do 25 lat; II - od 26 do 30 lat; grupa III od 31 do 35 lat; IV od 36 do 40 lat; grupa V od 41 do 45 lat; VI od 46 do 50 lat; VII od 51 do 55 lat oraz grupa VIII powyżej 55 lat.

W projekcie zmodyfikowano "kolumny”, do których zaszeregowani są żołnierze. W pierwszej pozostają żołnierze zajmujący stanowiska w zespołach bojowych, zespołach szturmowych jednostek wojsk specjalnych i oddziale specjalnym żandarmerii w Warszawie. W drugiej kolumnie są m.in. żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe dowódców pododdziałów (batalion, kompania, pluton, drużyna, sekcja i równorzędne), pozostali żołnierze Wojsk Specjalnych oraz żołnierze wykonujący skoki ze spadochronem. W trzeciej kolumnie zapisano żołnierzy z korpusu sił powietrznych. Czwarta kolumna ma dotyczyć wszystkich pozostałych, zaś piata – będzie zarezerwowana dla żołnierzy z kategorią Z/O (zdolny do służby z ograniczeniami).

W porównaniu do stanu obecnego, z kolumny piątej przeniesiono do kolumny czwartej żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe w korpusach osobowych medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa, wychowawczym (grupa osobowa orkiestr, zespoły estradowe) oraz żołnierzy zajmujących stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych.

W przygotowywanym rozporządzeniu wprowadzono zmianę obowiązującego systemu oceniania, która - według MON - nie mobilizuje żołnierza do zaliczenia marszobiegu lub pływania na ocenę pozytywną. Projekt zakłada, że w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z wytrzymałości marszobiegowej na 3 tys. m lub pływania w czasie 12 min., żołnierz otrzymuje indywidualną ocenę ze sprawdzianu nie wyższą niż dostateczną.

Projekt przewiduje, że zasadniczy sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadza się w maju i czerwcu, zaś dodatkowy - we wrześniu.

Regulacja przewiduje, że żołnierz, który z przyczyn służbowych lub zdrowotnych nie przystąpił do zasadniczego sprawdzianu sprawności fizycznej podlega dodatkowemu sprawdzianowi. Wojskowy, który otrzyma ocenę niedostateczną będzie mógł przystąpić do dodatkowego sprawdzianu a w aktach osobowych pozostawiona będzie informacje o wyższej ocenie, jeśli ją uzyska.

Rozporządzenie zostało opracowane przez zespół powołany decyzją szefa MON Antoniego Macierewicza w sierpniu ub.r. w celu przygotowania systemowych rozwiązań związanych z oceną sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych. Projekt, jak wskazano w uzasadnieniu projektu, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego.

Obecnie żołnierze zdają sprawdzian sprawności fizycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z lutego 2010 r.