Coraz więcej pracodawców decyduje się na wykorzystanie testów psychologicznych w procesie rekrutacji. Mają one ułatwić wybór odpowiedniego kandydata na stanowisko. Dopuszczalność przeprowadzania takich badań budzić może jednak pewne wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi przepisami. Czy wykorzystywanie tego typu metod jest dopuszczalne z punktu widzenia norm prawa pracy i ochrony danych osobowych?
Przeprowadzenie testów psychologicznych w trakcie rekrutacji do pracy jest dopuszczalne przy spełnieniu określonych warunków. Tak wynika ze stanowiska generalnego inspektora ochrony danych osobowych. Przeprowadzenie testu musi być uzasadnione w świetle zasady adekwatności przetwarzania informacji osobowych. Oznacza to, że badanie ujawniać może jedynie dane o cechach kandydatów, które uchodzą za pożądane na danym stanowisku pracy. Nie może ono ujawniać informacji osobistych, do których pracodawca nie powinien mieć dostępu (zatem w szczególności tych wrażliwych). Dodatkowo należy poinformować kandydata o celu przeprowadzanego testu, zakresie informacji, które zostaną na jego podstawie pozyskane, oraz osobach, które będą miały wgląd w jego wyniki.
Kolejnym warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia wspomnianego badania jest uzyskanie zgody kandydata. Jest to bowiem szczególny przypadek przetwarzania danych w zakresie wykraczającym poza treść art. 221 k.p. (reguluje on kwestię udostępniania pracodawcy danych osobowych). Trzeba też pamiętać, że testy powinny być przeprowadzane oraz interpretowane w sposób profesjonalny przez uprawnionego specjalistę zobowiązanego do zachowania tajemnicy zawodowej. W zależności od charakteru badania mogą to być psychologowie bądź inne uprawnione osoby, jak np. specjalista HR czy socjolog.
Warto zauważyć, że przy doborze kandydatów do pracy często stosowane są również dostępne na rynku testy komercyjne, których zakup i wykorzystanie nie wymaga specjalnego wykształcenia ani dodatkowych uprawnień. Trzeba jednak pamiętać, że korzystanie z takich badań nie zwalnia z obowiązku zastosowania się do wszystkich omówionych powyżej zasad.