Od stycznia przyszłego roku funkcjonariusze Służby Celnej oraz Służby Celno-Skarbowej będą mogli wcześniej zakończyć aktywność zawodową. Takie zmiany wprowadza ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...), która oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.
Warunki przechodzenia na wcześniejszą emeryturę będą zależeć od daty wstąpienia do służby. Osoby, które trafiły do tej formacji do 31 grudnia 2012 r., będą mogły się ubiegać o emeryturę policyjną, jeżeli w dniu zwolnienia z formacji będą mieć na swoim koncie 15 lat służby. Jednak w odróżnieniu od innych mundurowych dodatkowym warunkiem niezbędnym do uzyskania prawa do tego świadczenia będzie ukończenie 55 lat i posiadanie w stażu co najmniej 5 lat służby przy wykonywaniu zadań policyjnych. Tym samym specjalne przywileje emerytalne zyskają osoby, do których zadań należało rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych, jak również ściganie ich sprawców.
Funkcjonariusze, którzy w dniu zwolnienia ze służby, przekształcenia albo wygaśnięcia stosunku służbowego mają wymagany staż, ale nie osiągnęli wymaganego wieku, nabędą prawo do emerytury dopiero po ukończeniu 55. roku życia. Ustawa także określa, że wysokość świadczenia dla tej grupy zatrudnionych przed 1 stycznia 2013 r. będzie wynosić 40 proc. podstawy jej wymiaru ustalanej z 15 lat służby. Na podstawie nowych przepisów do systemu zaopatrzeniowego trafią ci celnicy, którzy zostali mianowani po 14 września 1999 r. lub których stosunek pracy został przekształcony w stosunek służbowy na podstawie ustawy z 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej.
Natomiast celnicy i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, którzy po raz pierwszy zostali przyjęci do formacji już po 31 grudnia 2012 r., będą mogli ubiegać się o emeryturę, jeżeli na dzień zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i będą posiadać co najmniej 25-letni staż służby. W przypadku tej grupy mundurowych świadczenie będzie wynosić 60 proc. podstawy jej wymiaru za 25 lat służby. Kwota ta będzie obliczona na podstawie średniego uposażenia należnego z okresu kolejnych 10 lat wskazanego przez samego zainteresowanego.
Etap legislacyjny
Ustawa podpisana przez prezydenta