Przy okazji prac w Radzie Dialogu Społecznego nad zaproponowaną przez prezydenta nowelizacją kodeksu pracy pojawił się pomysł, by dokonać przeglądu przepisów przewidujących szczególną ochronę przed zwolnieniem dla wybranych, uprzywilejowanych grup pracowników. Obecnie ich liczba z pewnością przekracza czterdzieści.
Weryfikacja przepisów ochronnych to karta przetargowa pracodawców za jedną ze zmian proponowanych w projekcie nowelizacji, jaką ma być uzupełnienie kodeksu pracy o przepisy chroniące przed rozwiązaniem stosunku pracy w przypadku „innych członków najbliższej rodziny” opiekujących się dzieckiem zamiast matki.
Okazuje się jednak, że hasło przeglądu regulacji zakazujących bądź obostrzających możliwość zwolnienia pracownika jest rozumiane odmiennie przez partnerów społecznych. Organizacje pracodawców chcą zmniejszenia liczby chronionych – m.in. o rodziców na urlopach wychowawczych czy społecznych inspektorów pracy, natomiast związki zawodowe rozszerzenia ochrony na kolejne grupy pracowników – m.in. na sygnalistów, czyli osoby, które zgłaszają nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy.