Nasz zakład zatrudnia 15 pracowników. W ubiegłym miesiącu przyjęliśmy do pracy pierwszą osobę niepełnosprawną w stopniu lekkim, z symbolem niepełnosprawności 04-0. W jakiej wysokości będzie nam przysługiwało miesięczne dofinansowanie do jej wynagrodzenia, jeżeli pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy? Czy to prawda, że do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników ze schorzeniem narządu wzroku dofinansowanie jest podwyższone?
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne bardzo chętnie korzystają z instrumentu wparcia, jakim są dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Wśród uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie są również firmy zatrudniające poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Na podstawie art. 26a ust 1. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej ustawa o rehabilitacji) pracodawca ma prawo do miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ze środków PFRON, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, o której mowa w art. 26b ust. 1 ustawy o rehabilitacji (...). Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:
● 1800 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
● 1125 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
● 450 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Zgodnie z art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji kwotę miesięcznego dofinansowanie zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób niewidomych.
Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc.
Ponieważ nie istnieje ustawowa definicja osoby niewidomej, więc pracodawcy mają problem z ustaleniem, których niepełnosprawnych pracowników mogą zaliczyć do osób niewidomych. Wątpliwości rozwiewa stanowisko pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, którym należy się posiłkować. Stanowisko prezentowane jest w pismach kierowanych do pracodawców, zostało także opublikowane na stronach internetowych (http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,77,7-kogo-nalezy-zaliczyc-do-osob-niewidomych).
Zgodnie z wyjaśnieniem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: „(...) mając na uwadze ograniczenia funkcjonalne, które napotykają w procesie rehabilitacji zawodowej osoby z poważnymi dysfunkcjami narządu wzroku, oraz cel, jaki przyświecał ustawodawcy przy wprowadzeniu rozwiązania zawartego w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – to jest zapewnienie wyższego poziomu wsparcia na zatrudnienie osób niepełnosprawnych mających istotne trudności w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy – należy przyjąć, iż określenie osób z dysfunkcją narządu wzroku wyrażone w przedmiotowym przepisie za pomocą potocznego sformułowania «osoba niewidoma» obejmuje swoim zakresem osoby z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym”.
Odpowiadając zatem na postawione pytania, należy stwierdzić, że osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim oraz symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (schorzenia narządu wzroku) nie są zaliczane do osób niewidomych, na które przysługuje podwyższone dofinansowanie. W związku z tym pracodawca, który zatrudnia osoby niepełnosprawne w stopniu z lekkim ze schorzeniem narządu wzroku (04-0), może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń maksymalnie w kwocie 450 zł.
Adam Hadław, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Podstawa prawna
Art. 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046).