Funkcjonariusze skarżą się rzecznikowi praw obywatelskich, że muszą wykorzystywać zaległy urlop wypoczynkowy w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku. W większości są to osoby, którym wstrzymano urlopy w związku z organizacją w 2016 r. szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży.
W swoich pismach wskazują, że m.in. regulacje kodeksu pracy obowiązujące pracowników cywilnych są bardziej korzystne. Co więcej, zwracają również uwagę, że niektóre służby nie mają takich ograniczeń jak oni. Przykładowo art. 72 ust. 4 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) stanowi, że strażakowi, który nie wykorzystał urlopu w danym roku kalendarzowym, należy go udzielić w innym, nieokreślonym terminie. Z kolei ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. z 2006 r. poz. 1310 ze zm.) w ogóle nie reguluje tego zagadnienia.
W ocenie RPO, który wystąpił w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka, o ile porównywanie obydwu stosunków – służbowego i pracy – nie znajduje oparcia w konstytucji, to już zasada równego traktowania ma zastosowanie na gruncie ustaw pragmatycznych, w ramach zbiorczej kategorii służb mundurowych. Dlatego, jego zdaniem, wydłużenie okresu udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego w większym stopniu godziłoby interes jednostki z interesem danej formacji.
Przy okazji omawiania kwestii niewykorzystanych urlopów rzecznik zwrócił uwagę na jeszcze jeden problem. Chodzi o nabywanie przez policjantów prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego z upływem sześciu miesięcy służby. I tu znowu policjanci mają gorzej od np. funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy nabywają takie uprawnienie z upływem każdego miesiąca służby w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego.
Dlatego, zdaniem RPO, zasady nabycia prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego również wymagają aktualizacji na gruncie obowiązującego systemu prawa.