Czy w przypadku przejęcia zakładu pracy należy powtórzyć szkolenia z zakresu bhp oraz badania profilaktyczne dla wszystkich przejętych pracowników?
Pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, a także prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Zgodnie z art. 2373 par. 2 kodeksu pracy (dalej: k.p.) powinny się one odbywać w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Szczegółowe zasady ich organizowania i przeprowadzania zostały określone w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te prowadzone są jako wstępne i okresowe.
Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno się odbyć przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych powinna być ustalona przez pracodawcę po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami (przy zachowaniu wytycznych wynikających z przepisów przytoczonego rozporządzenia).
Z kolei kwestię badań profilaktycznych reguluje art. 229 k.p., zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy. Na opiekę tę składają się trzy rodzaje badań:
1) wstępne – dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych zatrudnionych przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
2) okresowe – przeprowadzane w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy,
3) kontrolne – wykonywane w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.
Zgodnie z art. 229 par. 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.
W przypadku przejęcia zakładu pracy (lub jego części) przez innego pracodawcę zgodnie z art. 231 k.p. staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Oznacza to, że postanowienia dotychczas obowiązujących umów o pracę zachowują swą aktualność. Zmianie ulega jedynie jedna ze stron stosunku pracy, przy czym nowy pracodawca wstępuje w prawa i obowiązki swojego poprzednika. Zatem w razie przejęcia zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. nie ma obowiązku organizowania dla przejmowanych pracowników szkoleń z zakresu bhp oraz badań profilaktycznych. Gdyby jednak w aktach osobowych nie było dokumentacji je potwierdzających, to w takim przypadku pracodawca powinien skierować pracowników – odpowiednio – na szkolenie z zakresu bhp lub badania profilaktyczne. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich pracowników, lecz jedynie tych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości.
Podstawa prawna
Art. 2373 par. 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).
Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).
Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.).