Organizatorzy wycieczek i pośrednicy turystyczni od soboty będą mieć nowe obowiązki związane z ochroną klientów. Muszą odkładać środki na II filar zabezpieczeń.
ikona lupy />
Ile doliczyć do ceny wakacji / Dziennik Gazeta Prawna
26 listopada wchodzą w życie kluczowe przepisy nowelizacji ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1334). Ich cel to ochrona turystów.
Filar udanych wakacji
Od tego dnia zabezpieczenia finansowe touroperatorów na wypadek niewypłacalności składać się mają z dwóch filarów:
● umowy gwarancji ubezpieczeniowej, umowy gwarancji bankowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów albo wpłat na rachunek powierniczy (to dotychczasowe zabezpieczenia),
● składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (nowe zabezpieczenie).
– TFG jest rachunkiem bankowym w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, nie stanowi zatem nowej instytucji prawa. Określany jest jako II filar zabezpieczeń, a co za tym idzie zgromadzone środki zostają uruchomione dopiero wtedy, gdy te z I filaru okażą się niewystarczające – wyjaśnia Sylwia Piechocińska-Para, adwokat z Kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. I przypomina, że konieczność wzmocnienia dotychczasowego systemu wynika z jednej strony z napiętej sytuacji politycznej w krajach najczęściej odwiedzanych przez polskich turystów (Turcji, Tunezji i Egipcie), a z drugiej z nasilających się działań terrorystycznych na całym świecie.
– Ustawa nakłada też na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia ewidencji zawartych z klientami umów oraz odprowadzania składki naliczonej za każdy miesiąc od każdego uczestnika imprezy turystycznej – wskazuje mec. Piechocińska-Para.
Ministerstwo Sportu i Turystyki zakłada, że rocznie do TFG wpływało będzie ok. 30 mln zł. Pierwszym miesiącem, za który ma być odprowadzana składka, będzie listopad (wpłaty trzeba dokonać do 21 grudnia). Podmiot, który nie dopełni obowiązku może zostać wykreślony na trzy lata z rejestru działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie natomiast uprawniony do dochodzenia należnych zobowiązań wraz z odsetkami. Za zaniżanie wysokości należnej składki będzie grozić sankcja karna – kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.
Więcej zmian
W ocenie ekspertów powołanie TFG przełoży się na nieznaczne podwyższenie kosztów usług turystycznych – właśnie o wartość składki na jego rzecz. Nowela zawiera jednak nie tylko przepisy dotyczące funduszu.
– Ustawodawca umożliwił, poprzez rozszerzenie zakresu normowania art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.u.t., dochodzenie przez wczasowiczów kosztów powrotu do Polski, przypadku gdy biuro podróży nie wywiązało się z obowiązku zapewnienia transportu. Dotychczas klienci mogli organizować powrót we własnym zakresie bez gwarancji zwrotu poniesionych wydatków – zauważa dr Patryk Filipiak, adwokat i wykładowca Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.
Kolejną ważną zmianą jest uporządkowanie procedury gromadzenia środków na powrót klientów niewypłacalnych biur podróży i zwrotu pieniędzy za odwołaną całkowicie lub w części usługę.
– Ustawa nakłada na organizatora marszałka województwa oraz podmiot udzielający zabezpieczenia rygorystyczne terminy, mające zapewnić jak najszybsze sfinansowanie powrotu klientów do kraju. Przyśpieszeniu wypłacania środków służyć ma również konieczność prowadzenia wykazu zawartych umów – wskazuje Filipiak.
Skróceniu uległ czas na rozpatrzenie wniosku klienta niewypłacalnego biura o zwrot kosztów przez instytucję udzielającą zabezpieczenia finansowego. Teraz będzie to tylko 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Termin ten może zostać wydłużony do 90 dni tylko w przypadku przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 26 listopada 2016 r.