Konsument jest całkowicie zwolniony z obowiązku zapłaty za usługi wykonane na podstawie umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy zainteresowany przedsiębiorca nie przekazał mu informacji o prawie do odstąpienia od umowy - uznał w środę Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Tym samym przedsiębiorca musi wziąć na siebie koszty, które poniósł w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w trakcie okresu, w którym konsument może od niej odstąpić.

Sprawa dotyczyła umowy zawartej przez konsumenta z przedsiębiorcą w Niemczech o świadczenie usług dotyczącą renowacji instalacji elektrycznej w jego domu. Przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy, co do zasady przez 14 dni, przysługującym ze względu na to, że umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa.

Po wykonaniu umowy przedsiębiorca wystawił na rzecz konsumenta fakturę za przeprowadzone prace. Konsument jej nie uregulował i odstąpił od umowy. Stwierdził, że ze względu na uchybienie przez przedsiębiorcę obowiązkowi poinformowania konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy oraz na fakt, że prace zostały wykonane przed końcem okresu na odstąpienie (który w razie takiego uchybienia ulega przedłużeniu o rok), przedsiębiorcy nie przysługiwało już prawo do żądania jakiejkolwiek zapłaty za wykonane usługi.

Niemiecki sąd, przed który zostało wytoczone powództwo, skierował sprawę do TSUE.

W ogłoszonym w środę wyroku Trybunał przypomniał, że "prawo do odstąpienia od umowy ma na celu ochronę konsumenta w szczególnej sytuacji zawierania umowy poza lokalem przedsiębiorstwa".

"W takiej sytuacji konsument może bowiem w większym stopniu być narażony na potencjalną presję psychologiczną lub na element zaskoczenia. Co za tym idzie udzielenie przed zawarciem umowy informacji o tym prawie do odstąpienia ma dla takiego konsumenta zasadnicze znaczenie i pozwala mu na podjęcie świadomej decyzji co do tego, czy związać się umową" - podkreślił TSUE.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ ap/