Rząd przyjął założenia do ustawy o prawach konsumentów, zmianie kodeksu cywilnego i niektórych innych ustaw.
Przewidują one ujednolicenie przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych sprzedawcy, który zawiera umowy w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa), wymogów formalnych umów i prawa odstąpienia od nich. Oprócz tego nakłada większe obowiązki informacyjne na przedsiębiorców w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.
Przykładowo przedsiębiorca będzie musiał informować o tym, kto będzie ponosił koszty kontaktów telefonicznych czy e-mailowych w związku z zawarciem umowy, czy o konieczności pokrycia przez konsumenta kosztu zwrotu towarów. Obecnie sprzedający ma jedynie obowiązek poinformowania go o prawie do odstąpienia od umowy, np. zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
Przyjęcie wymogu potwierdzania przez przedsiębiorców treści oferty, w przypadku umów zawieranych przez telefon, oraz przekazywania zgody konsumenta na piśmie w takiej sytuacji pozwoli zapobiegać nadużyciom. W praktyce konsument często nie jest świadomy, że zawarł umowę, prowadząc rozmowę telefoniczną.
Przygotowywana ustawa wprowadzi też obowiązek uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na każdą dodatkową płatność powyżej uzgodnionego wynagrodzenia. Dlatego przedsiębiorca nie będzie mógł stosować domyślnych opcji, przy których konsument, chcąc uniknąć dodatkowych wydatków, musiałby je odrzucać.
Ustawodawca zamierza też znowelizować kodeks cywilny i uregulować w nim sposób dochodzenia wzajemnych roszczeń w łańcuchu sprzedawców. Proponuje, że będą oni ponosili odpowiedzialność na zasadzie rękojmi w ciągu dwóch lat od wydania rzeczy. W przypadku dochodzenia regresu – czyli naprawienia szkody spowodowanej uznaniem gwarancji konsumenta – stosowane ma być domniemanie, że wada towaru istniała na każdym etapie łańcucha sprzedaży. Sprzedawca końcowy będzie mógł więc skierować pozew w stosunku do jednego lub wszystkich swoich poprzedników w łańcuchu sprzedaży i domagać się naprawienia szkody spowodowanej wadą, za którą nie odpowiada.
Zmiana przepisów obejmie też uprawnienia w razie wady towaru. Na przykład gdy konsument będzie bezskutecznie dochodził uprawnień z gwarancji, wówczas będzie miał prawo skorzystać z rękojmi.
Łatwiej będzie też można odstąpić od umowy i odzyskać zwrot pieniędzy. Nie będzie trzeba realizować hierarchicznego dochodzenia roszczeń (np. naprawa, wymiana, zwrot towaru i dopiero odzyskanie pieniędzy), lecz po spełnieniu określonych warunków od razu pojawi się możliwość np. odstąpienia od umowy ze zwrotem pieniędzy za kupiony produkt.
Nowe przepisy stanowią implementację unijnych dyrektyw: o prawach konsumentów (2011/83/UE) i sprzedaży konsumenckiej (1999/44/WE).
Etap legislacyjny
Projekt przed skierowaniem do Sejmu