Rząd przyjął założenia do ustawy o prawach konsumentów, zmianie kodeksu cywilnego i niektórych innych ustaw.
Przewidują one ujednolicenie przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych sprzedawcy, który zawiera umowy w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa), wymogów formalnych umów i prawa odstąpienia od nich. Oprócz tego nakłada większe obowiązki informacyjne na przedsiębiorców w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość.
Przykładowo przedsiębiorca będzie musiał informować o tym, kto będzie ponosił koszty kontaktów telefonicznych czy e-mailowych w związku z zawarciem umowy, czy o konieczności pokrycia przez konsumenta kosztu zwrotu towarów. Obecnie sprzedający ma jedynie obowiązek poinformowania go o prawie do odstąpienia od umowy, np. zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.