Nie można wyłączyć odpowiedzialności za odwołanie koncertu, zmianę jego godziny oraz programu – stwierdziła prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Klauzule takie były stosowane przez Europejską Agencję Reklamową, która organizuje trasy koncertowe, wystawy oraz imprezy targowe.
W związku ze skargami na przedsiębiorcę UOKiK wszczął postępowanie i stwierdził, że agencja stosowała postanowienia wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Na ich podstawie przedsiębiorca mógł m.in. bez powiadomienia oraz zwrotu pieniędzy odwołać lub zmienić godzinę czy program koncertu.
Zgodnie zaś z prawem firma nie powinna dowolnie zmieniać warunków umowy ani wyłączyć swojej odpowiedzialności za jej złe wykonanie. W przypadku odwołania lub istotnych zmian w programie imprezy konsumentowi przysługuje bowiem prawo do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany bilet oraz odszkodowanie.
Dodatkowo agencja używała klauzul ograniczających jej odpowiedzialność za wypadki, utratę zdrowia oraz uszkodzenia słuchu podczas organizowanych przez nią imprez. UOKiK wskazuje zaś, że organizator jest odpowiedzialny za szkody powstałe przez to, że nie zapewnił on odpowiedniego bezpieczeństwa, sprzętu, pomieszczenia. Odpowiedzialności za to nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy.
Zakwestionowane postanowienia zostaną wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Od tego momentu ich używanie przez przedsiębiorców nie będzie dla konsumentów wiążące.