Poradnictwo, informacje, interwencje, wsparcie w sporze sądowym, prowadzenie mediacji polubownej... Pomoc rzecznika przybiera różne formy.
Do rzecznika finansowego może zwrócić się każdy klient firmy działającej na rynku finansowym. Warunek jest jeden – musi to być osoba fizyczna.
Porady i informacje
Kiedy potrzebne jest jedynie szybkie uzyskanie porady lub informacji, najlepiej skorzystać z pomocy eksperta RF telefonicznie. W zależności od rodzaju sprawy mamy do dyspozycji kilka numerów. I tak:
● z kwestiami zakresu ubezpieczeń gospodarczych (ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań; turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw; rolnych etc.), należy dzwonić pod numer 22 333 73 28, pn.–pt. w godz. 8–18.
● dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych i osób korzystających z indywidualnych kont emerytalnych eksperci są do dyspozycji pod numerem 22 333 73 26 lub 22 333 73 27, pn.–pt. w godz. 11–15.
● w związku z problemami z bankami i na rynku kapitałowym wybieramy numer 22 333 73 25, pn.–pt. w godz. 8–16.
Informacje i porady można uzyskać też drogą elektroniczną, korzystając z formularza zapytania dostępnego na stronie rf.gov.pl/kontakt lub przesłać na adres porady@rf.gov.pl. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do dwóch tygodni.
Interwencje i wsparcie
Z tej drogi mogą skorzystać tylko osoby, które złożyły już reklamację w firmie, której sprawa dotyczy. Wniosek o interwencję składamy, jeżeli nie udzieliła ona w obowiązującym terminie odpowiedzi na reklamację, uwzględniła ją wprawdzie, ale nie wykonała czynności, które powinny z niej wynikać, nie dopełniła innych obowiązków wynikających z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji (np. nie zamieściła w umowie informacji dotyczących procedury składania i rozpatrywania reklamacji albo nie przekazała ich w odpowiedzi na nią).
Po otrzymaniu wniosku RF może wszcząć poreklamacyjne postępowanie interwencyjne lub poreklamacyjne postępowanie polubowne.
Przy postępowaniu interwencyjnym rzecznik występuje w imieniu zainteresowanego. Zbiera argumenty przemawiające na jego korzyść i wnosi o zmianę stanowiska instytucji finansowej. Jeśli ma podstawy prawne, w pełni popiera oczekiwania składającego wniosek.
W przypadku poreklamacyjnego postępowania polubownego konieczne jest wniesienie opłaty w wysokości 50 zł. Rzecznik nie reprezentuje tu żadnej ze stron. Celem jest zawarcie ugody, więc obie muszą być przygotowane na ustępstwa.
Wniosek wraz z dokumentacją można złożyć na dwa sposoby:
● listownie na adres:
Biuro Rzecznika Finansowego Aleje Jerozolimskie 87, 02–001 Warszawa
lub
● e–mailem: biuro@rf.gov.pl (e–mail musi zawierać odręcznie podpisany skan wniosku lub podpis elektroniczny, rozmiar załączonych dokumentów nie może przekraczać 20 MB).
Szczegółowe wzory wniosków znajdziemy na stronie www.rf.gov.pl. Uwaga! Wniosek zostanie przeanalizowany szybciej, jeśli napiszemy, jakiego rodzaju postępowania oczekujemy.
Rzecznik finansowy służy również wsparciem tym klientom, którzy w sporze z instytucją finansową zdecydowali się iść do sądu. W takich przypadkach może wydać tzw. istotny pogląd w sprawie, czyli swoje stanowisko dotyczące konkretnego sporu, poparte dogłębną analizą dokumentów. Istotny pogląd ma charakter pomocniczy i nie jest wprawdzie dla sądu wiążący, ale powinien on w uzasadnieniu orzeczenia ustosunkować się do przedstawionych w nim argumentów. O wydanie istotnego poglądu może wystąpić każda ze stron, coraz częściej robią to również sądy. Istotny pogląd jest dostarczany przez rzecznika bezpośrednio do sądu, a osoba składająca wniosek otrzymuje jego kopię.
Do rzecznika może się zgłosić każdy prywatny klient firmy finansowej
Biuro Rzecznika Finansowego w 2016 r.:
– udzieliło 23,6 tys. porad (głównie w ramach dyżurów telefonicznych),
– rozpatrzyło 17 tys. wniosków o interwencję,
– przygotowało 344 tzw. istotnych poglądów w sprawie.