50-proc. koszty uzyskania przychodu można stosować tylko wtedy, gdy wyraźnie wyodrębniono wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich – orzekł NSA
Zdaniem NSA nie wystarczy wyliczyć wynagrodzenia procentowo, na podstawie czasu, jaki poświęcił pracownik na stworzenie utworu oraz wykonywanie pozostałych obowiązków zawodowych.
Sprawa dotyczyła pracownicy wykonującej projekty architektoniczno-budowlane w związku z budową autostrady. Były one utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). Dla celów podatkowych przychód z tego tytułu można pomniejszać o 50-proc. koszty, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT.
Problem polegał na tym, że pracodawca wypłacał kobiecie tylko jedno wynagrodzenie – obejmowało ono zarówno wykonywanie obowiązków pracowniczych, jak i tworzenie projektów. Przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego kobieta podzieliła zarobek, biorąc pod uwagę to, ile czasu przeznaczyła na tworzenie projektów, a ile na pozostałe obowiązki pracownicze. Do pierwszej części zastosowała 50-proc. koszty.
Zakwestionował to naczelnik Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, a jego decyzję utrzymał w mocy dyrektor rzeszowskiej izby skarbowej. Organy podatkowe nie podważały tego, że kobieta wykonywała pracę o twórczym charakterze. Za niedopuszczalne uznały jednak szacunkowe ustalenie, ile było w tym pracy twórczej, a ile pozostałej. Nie wystarczy wyodrębnić samego tylko czasu pracy, bo z tego nie wynika, czy utwór rzeczywiście powstał i czy w związku z jego eksploatacją wypłacono honorarium – stwierdziły.
Tak samo orzekł WSA w Rzeszowie. Potwierdził, że utwór może powstać również w ramach umowy o pracę, ale dla zastosowania 50-proc. kosztów konieczne jest wyodrębnienie części wynagrodzenia, która przysługuje za korzystanie z praw autorskich i eksploatację dzieła. Samo tylko procentowe wyliczenie, na podstawie czasu pracy, to za mało – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Tomasz Zborzyński wyjaśnił, że dla zastosowania 50-proc. kosztów konieczne jest wykazanie, że przychód faktycznie przysługuje za przeniesienie praw majątkowych do utworu. Do tego potrzebne jest wyodrębnienie części honoraryjnej za dzieło. Nie wystarczy wykazać, ile czasu podatnik poświęcił na jego stworzenie.
– Czas nie jest istotny, bo bywa, że utwór nie powstaje mimo długotrwałej pracy nad nim – powiedział sędzia Zborzyński.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 11 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 459/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia