Reklama
Chodzi o możliwość dokonywania odliczeń w ramach tzw. ulgi prorodzinnej, o której mowa w art. 27f ustawy o PIT. Preferencja przysługuje rodzicom, którzy sprawują władzę rodzicielską, a także opiekunom prawnym (ale tylko wtedy, gdy podopieczny z nimi zamieszkuje) oraz rodzinom zastępczym. Z ulgi można korzystać:
  • gdy dzieci są małoletnie;
  • do ukończenia przez dziecko 25. roku życia, gdy uczy się lub studiuje – jeżeli w poprzednim roku nie uzyskało dochodów wyższych niż 3089 zł,
  • bez względu na wiek dziecka, gdy otrzymuje ono zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
Z pytaniem w tej sprawie zwrócili się małżonkowie, którzy od sześciu lat są opiekunami prawnymi niepełnosprawnego i ubezwłasnowolnionego brata stryjecznego męża (ich ojcowie byli rodzonymi braćmi). We wniosku o interpretację małżonkowie podali, że mężczyzna ma obecnie 58 lat i pobiera rentę socjalną. Nie jest jednak zdolny do samodzielnej egzystencji i wymaga całodobowej opieki. Poinformowali, że mężczyzna z nimi zamieszkuje i traktują go jak własne dziecko oraz że wychowują też córkę, która uczy się w szkole średniej.
Pytanie do fiskusa sprowadzało się do tego, czy opiekunowie mężczyzny mają możliwość korzystania z ulgi prorodzinnej w związku ze sprawowaną nad nim opieką. Oni sami uważali, że możliwość ta im przysługuje, ponieważ w przypadku osób niepełnosprawnych ulga prorodzinna należy się bez względu na wiek podopiecznego.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że ulga się im nie należy. Argumentem w tej sprawie był art. 27f ust. 6 ustawy o PIT, który odnosi się do podatników utrzymujących dzieci pełnoletnie (niezdolne do samodzielnej egzystencji i uczące się do 25. roku życia). Fiskus zwrócił uwagę, że w przepisie tym jest zastrzeżenie, że w takim przypadku ulga należy się podatnikom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny. Ten zaś – zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359) – obciąża jedynie opiekunów prawnych w linii prostej (wstępni, np. rodzice, dziadkowie, i zstępni, np. dzieci, wnuki). W tym przypadku opiekunowie są krewnymi w linii bocznej i w związku z tym nie mają prawa do ulgi – wyjaśnił dyrektor.
Interpretacja dyrektora KIS z 1 lutego 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.877.2020.1.MD