Roczne rozliczenie z fiskusem niekiedy wymaga złożenia nawet kilku zeznań. W pewnych przypadkach zdarza się, że zamiast druku, z którego korzystaliśmy dotychczas, trzeba wybrać inny.

Czy sprzedaż domu wykazuje się zawsze w tym samym PIT

W marcu ubiegłego roku kobieta sprzedała mieszkanie kupione w 2008 r. Nie przysługiwała jej ulga meldunkowa, w związku z czym musi rozliczyć się z fiskusem. W poprzednich latach składała tylko PIT-37. Czy podatek dochodowy związany z tą transakcją może wykazać na tym samym druku?
Podatniczka sprzedała mieszkanie przed upływem pięciu lat od jego kupna (termin ten do celów podatkowych liczy się od końca roku, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie nieruchomości). Oznacza to, że ma obowiązek zapłaty podatku (sprzedaż po upływie pięciu lat jest zwolniona z PIT).
Podatek wynosi 19 proc. dochodu stanowiącego różnicę między przychodem ze zbycia a kosztami. Jeśli kobieta nie korzystała z ulgi meldunkowej, PIT powinna zapłacić w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym miała miejsce sprzedaż (2013 r.), czyli do końca kwietnia 2014 r.
Podatnik, który sprzedał w zeszłym roku nieruchomość kupioną w 2008 r., wykazuje tę transakcję na jednym z wybranych formularzy podatkowych: PIT-36, PIT-36L lub PIT-38, w zależności od tego, jakie jeszcze inne dochody uzyskiwał, a jeśli nie uzyskiwał – powinien wybrać PIT-36. Z pytania wynika, że kobieta osiągała wyłącznie dochody opodatkowane skalą, które dotychczas ujmowała w PIT-37. Rozliczając ubiegły rok, powinna jednak wypełnić PIT-36, w którym wykaże zarówno dochody z pracy, jak i ze sprzedaży mieszkania.
W przypadku sprzedaży nieruchomości kupionych w okresie od 1 stycznia 2009 r. dochód z takiej transakcji ujmuje się w specjalnym formularzu PIT-39.
Podstawa prawna
Art. 8 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316 ze zm.).

Czy dochód dziecka z najmu wykazuje się w PIT-36

Mieszkanie, która małoletnia córka podatników odziedziczyła po babci, było wynajmowane. Czy rodzice muszą doliczyć taki dochód do swoich zarobków?
Podatnicy, którzy są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (własnych lub przysposobionych), rozliczają się, korzystając z PIT-36. W tym zeznaniu można też złożyć wniosek o wspólne rozliczenie małżonków.
Trzeba pamiętać, że jeśli dziecko uzyskujące dochód podlegający opodatkowaniu skończyło w trakcie roku podatkowego 18 lat, to wówczas samodzielnie składa zeznanie podatkowe o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności.
Podstawa prawna
Art. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Czy przedsiębiorca może składać dwa zeznania

Przedsiębiorca świadczy usługi budowlane. Działalność opodatkowuje liniowym PIT ze stawką 19 proc. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłacał mu w ubiegłym roku zasiłek chorobowy, przesłał informację podatkową o kwocie wypłaconego świadczenia i potrąconej zaliczki. Czy w takiej sytuacji przedsiębiorca musi złożyć dwa zeznania roczne?
Podatnik, który uzyskuje dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniową stawką PIT, wykazuje je w PIT-36L. Na tym druku nie uwzględni jednak świadczeń otrzymanych od ZUS. Trzeba będzie je podać w formularzu przeznaczonym do rozliczania dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych – czyli według skali podatkowej. Właściwy w opisanej sytuacji będzie PIT-37. W konsekwencji przedsiębiorca będzie musiał złożyć dwa roczne zeznania podatkowe, przy czym oba w tym samym terminie, tj. do 30 kwietnia 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Czy trzeba wykazać stratę z prywatnej sprzedaży

Podatniczka pozbyła się samochodu przed upływem pół roku od zakupu. Uzyskała cenę o kilka tysięcy złotych niższą od tej, którą sama zapłaciła. Czy mimo straty musi tę transakcję wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym?
Sprzedaż ruchomości przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej jest opodatkowana PIT – jeśli dochodzi do niej przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym rzecz została kupiona.
Przychodem dla podatnika jest cena określona w umowie sprzedaży (musi odpowiadać wartości rynkowej, w przeciwnym razie określi ją organ podatkowy), pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Dochodem z kolei jest różnica między przychodem, a kosztem nabycia, zmniejszona o wartość ewentualnych nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy. Jeśli więc samochód jest sprzedawany za cenę niższą od jego wartości z dnia nabycia, to nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu (pod warunkiem, że cena nie odbiegała od wartości rynkowej). Każdy podatnik, sprzedając rzecz przed upływem pół roku od jej nabycia, musi jednak wykazać w zeznaniu rocznym przychód, koszty jego uzyskania oraz wynik tej transakcji, czyli dochód lub – tak jak w tym wypadku – stratę.
Podstawa prawna
Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, art. 19 ust. 1 i ust. 3, art. 24 ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Czy praktykę zawodową dziecko rozlicza samo

Syn podatnika ma 16 lat. W zeszłym roku odbył płatne praktyki zawodowe. Po zakończeniu roku podatkowego otrzymał od pracodawcy informację PIT-11. Rodzice mają wątpliwości, czy taki dochód powinien być rozliczany osobno?
Nie wszystkie dochody małoletnich dzieci (czyli takich, które nie ukończyły 18 lat) łączy się z dochodami rodziców. Odrębnie trzeba wykazać dochody dzieci z ich pracy, stypendiów oraz przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Dochód z pracy należy rozumieć szeroko: obejmuje on również odpłatne praktyki, staże, przygotowanie zawodowe itd. Ponieważ mamy do czynienia z dochodem dziecka z pracy, należy wykazać go osobno. Właściwy będzie formularz PIT-37. Zeznanie takie rodzic sporządza na imię i nazwisko dziecka, ale sam je podpisuje.
Podstawa prawna
Art. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Czy inne źródła zawsze wykazujemy w tym samym druku

Podatniczka uzyskiwała w ubiegłym roku alimenty od byłego małżonka. Miała też niewielkie dochody z umów-zleceń. Czy powinna wypełnić PIT-37?
Kobieta uzyskiwała alimenty, a więc dochód z innych źródeł, od którego ani ona, ani jej były mąż (płatnik) nie mieli obowiązku potrącać zaliczek w trakcie roku podatkowego. Dla tego rodzaju dochodów właściwy jest zawsze PIT-36. W tym samym formularzu należy wykazać też inne dochody opodatkowane skalą, w tym z umów cywilnoprawnych. Zatem do rozliczenia za rok 2013 właściwy w przypadku podatniczki jest druk PIT-36, a nie PIT-37. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku alimentów od byłego małżonka (o ile zostały przyznane sądownie lub w ugodzie sądowej), opodatkowana jest jedynie ich nadwyżka ponad kwotę 700 zł miesięcznie. Jeśli przychód z innych źródeł, od którego nie potrąca się zaliczki, wypłaca podmiot gospodarczy, to wystawia podatnikowi informację o wysokości świadczenia (PIT-8C).
Przychody z innych źródeł nie zawsze jednak wykazuje się w ten sam sposób. Jeśli płatnik miał obowiązek potrącić od nich zaliczkę (wówczas wystawia PIT-11 lub PIT-11A) – np. ZUS od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego – to wykażemy je w PIT-37. Ten sam dochód z innych źródeł uwzględnimy jednak w PIT-36, jeśli osiągnęliśmy dodatkowo opodatkowany skalą – np. dochód z najmu czy działalności gospodarczej – które obowiązkowo podlegają ujawnieniu w PIT-36.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 127, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Czy świadczenia z urzędu pracy wykazuje się w PIT

Podatnik otrzymywał stypendium stażowe z funduszu pracy. Dostał informację PIT-11. Czy wykazane tam kwoty powinien ująć w rocznym zeznaniu?
Tego rodzaju świadczenie podatnik powinien wykazać w PIT-37 w rubryce „inne źródła przychodów”. W opisanej sytuacji przychód będzie równy dochodowi. W rubryce koszty należy wpisać 0 zł (w przypadku przychodów z innych źródeł nie ma kosztów ich uzyskania). Podobnie należy wykazywać inne świadczenia otrzymywane z urzędu pracy, w szczególności zasiłek dla bezrobotnych.
Warto dodać, że skutki podatkowe wypłacania stypendiów stażowych z urzędu pracy mogą być różne w zależności od tego, czy finansowane są z funduszu pracy, czy ze środków unijnych. Te ostatnie korzystają z podatkowej preferencji. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT zwolnione z podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich. Kwot zwolnionych z opodatkowania w ogóle nie wykazuje się w rocznej deklaracji PIT.
Podstawa prawna
Art. 21 ust. 1 pkt 137, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Czy przy najmie konieczne są dwa zeznania

Podatnik w 2013 r. wynajmował mieszkanie. Podatek od uzyskiwanego dochodu opłacał według skali. Oprócz tego uzyskiwał dochody z pracy na etacie. Czy będzie musiał złożyć dwa osobne zeznania podatkowe?
W tym wypadku wszystkie uzyskane dochody będzie można wykazać w jednym zeznaniu, przy czym będzie to PIT-36. Formularz ten jest przeznaczony do rozliczania dochodów opodatkowanych skalą podatkową. Znajduje się w nim specjalna pozycja do ujawnienia dochodów z najmu lub dzierżawy, której brakuje w PIT-37. Rozliczając się za 2013 r. podatnik będzie musiał więc złożyć PIT-36, w którym wykaże zarówno dochód z najmu, jak i z pracy na etacie.
Podstawa prawna
Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).