Rozliczając PIT za 2013 rok, podatnicy mogą dokonać odpisu od dochodu lub od podatku, dzięki czemu należność, którą trzeba zapłacić fiskusowi będzie niższa.

Od dochodu można odliczać:

- składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, również te, które były płacone za granicą;

- kwotę środków wpłaconych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (w PIT za 2013 rok odpis jest możliwy do wysokości 4231,20 złotych);

- ulgę rehabilitacyjną, o ile podatnik posiada orzeczenie o niepełnosprawności;

- dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli wcześniej zwroty nie zostały potrącone przez płatnika;

- darowizny przekazane przez podatnika na rzecz organizacji pożytku publicznego, organizacje kultu religijnego, lub tzw. ulgę na krew dla honorowych dawców krwi;

- darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą;

- ulgę na Internet, którą w PIT 2013 rozlicza się na nowych zasadach;

- ulgę na nabycie nowych technologii (mogą ją odliczyć podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą);

- ulgę odsetkową mogą odliczać podatnicy, którzy do 31 grudnia 2006 roku podpisali stosowną umowę o kredyt czy pożyczkę mieszkaniową.

W przypadku odliczeń od podatku, podatnicy mają możliwość odpisu:

- składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Odliczać można również składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za granicą;

- ulgę na dzieci, którą od tego roku należy rozliczać według nowych zasad;

- ulgę dla osób osiągających dochody z pracy za granicą;

- ulgę z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej;

- ulgę z tytułu wydatków poniesionych na zapłatę ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych w ramach umowy aktywizacyjnej, która została zawarta przed 1 stycznia 2007 roku.

Aby dokonać odliczeń, podatnik musi dołączyć do zeznania podatkowego załącznik PIT/D – dla odliczeń mieszkaniowych, lub PIT/O dla pozostałych odliczeń. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odliczane są bezpośrednio w zeznaniu podatkowych i nie wymagają składania dodatkowego załącznika.

Nie trzeba korygować PIT-11, gdy faktycznie pobrano zaliczki >>