Przygotowując się do rozliczenia PIT za 2013 rok, warto sprawdzić, z jakich ulgi i odliczeń można skorzystać, aby zmniejszyć należny podatek.

Rozliczając PIT za 2013 rok, podatnicy mogą dokonać odpisu od dochodu lub od podatku, dzięki czemu należność, którą trzeba zapłacić fiskusowi będzie niższa.

Od dochodu można odliczać:

- składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, również te, które były płacone za granicą;

- kwotę środków wpłaconych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (w PIT za 2013 rok odpis jest możliwy do wysokości 4231,20 złotych);

- ulgę rehabilitacyjną, o ile podatnik posiada orzeczenie o niepełnosprawności;

- dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli wcześniej zwroty nie zostały potrącone przez płatnika;

- darowizny przekazane przez podatnika na rzecz organizacji pożytku publicznego, organizacje kultu religijnego, lub tzw. ulgę na krew dla honorowych dawców krwi;

- darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą;

- ulgę na Internet, którą w PIT 2013 rozlicza się na nowych zasadach;

- ulgę na nabycie nowych technologii (mogą ją odliczyć podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą);

- ulgę odsetkową mogą odliczać podatnicy, którzy do 31 grudnia 2006 roku podpisali stosowną umowę o kredyt czy pożyczkę mieszkaniową.

W przypadku odliczeń od podatku, podatnicy mają możliwość odpisu:

- składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 proc. podstawy wymiaru tej składki. Odliczać można również składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za granicą;

- ulgę na dzieci, którą od tego roku należy rozliczać według nowych zasad;

- ulgę dla osób osiągających dochody z pracy za granicą;

- ulgę z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej;

- ulgę z tytułu wydatków poniesionych na zapłatę ubezpieczeń społecznych osób zatrudnionych w ramach umowy aktywizacyjnej, która została zawarta przed 1 stycznia 2007 roku.

Aby dokonać odliczeń, podatnik musi dołączyć do zeznania podatkowego załącznik PIT/D – dla odliczeń mieszkaniowych, lub PIT/O dla pozostałych odliczeń. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odliczane są bezpośrednio w zeznaniu podatkowych i nie wymagają składania dodatkowego załącznika.

Nie trzeba korygować PIT-11, gdy faktycznie pobrano zaliczki >>