Osoby niepełnosprawne lub podatnicy, którzy mają na utrzymaniu niepełnosprawnego członka rodziny, mogą w określonych warunkach dokonać odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT i dzięki temu zmniejszyć należny podatek.

Odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej podlegają tylko i wyłącznie wydatki, które zostały poniesione przez niepełnosprawnych lub podatników, którzy mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie wszystkie wydatki dotyczące osób niepełnosprawnych uprawniają do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, oprócz warunku wymienienia ich w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą mieć ścisły związek z wydatkami ponoszonymi na cele rehabilitacyjne lub takie, które ułatwiają niepełnosprawnym wykonywanie czynności życiowych.

Reklama

Wydatki limitowane i nielimitowane

Wydatki, które mogą być odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej, są dzielone na wydatki nielimitowane, czyli takie, które w całości można odliczyć, oraz wydatki limitowane, gdzie odliczeniu podlega tylko część poniesionych wydatków w ramach ustalonego limitu kwotowego.

Reklama

Wydatki nielimitowane są to koszty poniesione na:
- adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
- przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
- zakupy i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji lub ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (w ramach tych wydatków nie można odliczać sprzętów gospodarstwa domowego);
- zakup materiałów szkoleniowych, które są dostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
- płatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
- płatny pobyt na leczeniu w uzdrowisku, pobyt w zakładzie rehabilitacji oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
- opiekę pielęgniarską sprawowaną w domu na d osobą niepełnosprawną w momencie choroby, która uniemożliwia poruszanie się oraz wydatki na świadczenia opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidzkiej;
- opłaty poniesione na tłumacza języka migowego;
- opłaty za kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły jeszcze 25. roku życia;
- odpłatny, niezbędny przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – karetką sanitarną w przypadku osób niepełnosprawnych, lub innymi środkami transportu sanitarnego w przypadku niepełnosprawnych zaliczanych do I i II grupy inwalidztwa;
- odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej oraz zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, lub dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły jeszcze 25. roku życia.


Wydatki limitowane, to wydatki poniesione na:
- opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidzkiej. Maksymalna kwota odliczenia przysługująca w ramach ulgi rehabilitacyjnej wynosi 2280 złotych;
- utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawny, tj. odpowiednio wyszklonego psa (np. psa przewodnika), który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Maksymalna kwota odliczenia wydatków poniesionych na psa przewodnika wynosi 2280 złotych;
- używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 złotych;
- wydatki na leki, jeżeli zostały przepisane przez lekarza specjalistę, które to są niezbędne do przejmowania przez osobę niepełnosprawną czasowo lub stale. W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki, które stanowią faktyczną różnicę pomiędzy wydatkami poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 złotych.