Darowizny zmniejszające dochód, a w efekcie podatek, mogą przekazywać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej – przypomina Tax Care w ramach akcji Tax Time. W rozliczeniach PIT z fiskusem nie można jednak uwzględnić każdego rodzaju darowizny, do tego z odliczeniem należy zmieścić się w określonym, niewysokim limicie, a samą darowiznę przekazać najpóźniej do 31 grudnia.

W rozliczeniu rocznym z fiskusem za 2013 r. można uwzględnić przekazane w tym roku darowizny, które obniżą dochód, a tym samym – podatek. Wszystkie osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy pracują na przykład na etacie, obowiązuje jednak limit – odliczenie z tego tytułu nie może przekroczyć 6% rocznego dochodu. Oznacza to, że podatnik, którego dochód w 2013 r. wyniósł na przykład 80 tys. zł, może odliczyć od tej kwoty maksymalnie 4800 zł, w efekcie czego jego roczny podatek będzie o 864 zł niższy.

Konieczna jest działalność pożytku publicznego

Limit nie jest jednak jedynym ograniczeniem przy darowiznach. Aby możliwe było ich odliczenie od dochodu, muszą zostać przekazane na rzecz organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego (np. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych czy klubów sportowych). Poza tym w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą prawo do odliczenia mają tylko przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych (według stawek 18% i 32%) lub za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ważne jest także, by organizacja, której przekazywana jest darowizna, realizowała określone cele społeczne – ten warunek jest również niezbędny do odliczenia. Takimi zadaniami są na przykład: działalność charytatywna, działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania, ekologii, ratownictwa i ochrony ludności, ochrony i promocji zdrowia czy promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Rzetelna wycena darowizny rzeczowej

Darowizna pieniężna powinna zostać przelana na rachunek (na dowodzie wpłaty trzeba zaznaczyć, na jaki cel ma być przeznaczona). Oprócz darowizny pieniężnej możliwa jest także darowizna rzeczowa – na przykład zabawki, sprzęt medyczny czy odzież. W takiej sytuacji należy określić wartość przekazywanych prezentów – kwota wykazana na dokumencie darowizny będzie podstawą do odliczenia jej od dochodu. Oprócz wartości darowizny na dokumencie powinny znaleźć się również dane identyfikujące darczyńcy i oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Uwaga, dokonując wyceny darowizny rzeczowej należy mieć na uwadze, że jeśli przyjęta wartość będzie znacznie odbiegała od wartości rynkowej przekazywanej rzeczy, fiskus może podważyć kwotę wynikającą z wyceny i wezwać do jej zmiany lub wskazania przyczyn, które uzasadniających przyjęcie wyceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej.

Oprócz darowizn dla organizacji pożytku publicznego możliwe są także darowizny na cele kultu religijnego oraz na cele honorowego krwiodawstwa. Są to oddzielne kategorie darowizn, należy
jednak pamiętać, że sumuje się je do wspomnianego wcześniej 6-proc. limitu odliczeń darowizn od dochodu.

Chcesz odliczyć darowiznę? Pamiętaj:
1. Przekaż ją organizacji realizującej cele pożytku publicznego na cel społeczny,
2. W przypadku darowizn rzeczowych ustal wartość stosując ceny rynkowe,
3. Obniż swój dochód o wartość przekazanej darowizny ale nie więcej niż 6 % dochodu,
4. Zbierz dowody przekazania, np. umowę, oświadczenie obdarowanego, potwierdzenie przelewu i przechowuj je 5 lat, czyli do końca 2018 r.,Agata Szymborska-Sutton, Tax Care