Niewykorzystana, przysługująca ulga internetowa w PIT lub nieumyślnie zaniżona kwota należnego podatku – na złożenie korekty deklaracji podatkowej podatnik ma 5 lat. Jeżeli fiskus rozpoczął kontrolę, skorygowanie błędu jest ograniczone.

Korekta może wpływać (ale nie musi) na wysokość zobowiązania podatkowego. Poprawa błędu nie powodującego zmiany wartości należnego fiskusowi podatku należy do formalności. Pomyłki, które zwiększają lub zmniejszają zmianę wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy lub kwoty do zwrotu na rachunek bankowy niosą za sobą większe konsekwencje.

Prawo do skorygowania złożonego zeznania podatkowego przysługuje każdemu podatnikowi. Korektę deklaracji złożyć należy wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Na korektę tradycyjnego zeznania podatkowego np. PIT-37 przysługuje 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Innymi słowy, na korektę zeznania składanego za 2012 rok podatnik będzie miał czas do końca 2018 roku. Aby jednak korekta deklaracji była skuteczna, należy zachować odpowiednią jej formę.

Zeznanie roczne do poprawki

Reklama

Jeśli podatnik chce wprowadzić zmiany w swoim zeznaniu rocznym, powinien złożyć nowy, prawidłowo wypełniony druk np. PIT-37 i dołączyć do niego pisemne uzasadnienie korekty. Należy także pamiętać aby zaznaczyć, że składany formularz stanowi korektę (np. w PIT-37 w części A w poz. 10 należy zaznaczyć „korekta zeznania”).

Niekiedy może się zdarzyć, że błąd popełnił np. pracodawca podatnika w wysłanym do niego formularzu PIT-11, na podstawie którego w konsekwencji, podatnik sporządził i złożył błędne rozliczenie roczne PIT-37. W takiej sytuacji, po zgłoszeniu do pracodawcy wniosku o sprostowanie, płatnik na nowym druku PIT-11 poinformuje podatnika oraz właściwy urząd skarbowy o popełnionym błędzie. Dopiero wówczas pracownik będzie mógł skorygować deklarację roczną.

Wszczęte postępowanie wyklucza korektę

Warto jednak pamiętać, że możliwości skorygowania złożonej deklaracji podatkowej nie ma w przypadku, gdy w sprawie deklaracji toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa. Innymi słowy, złożona w tym czasie korekta nie jest prawnie skuteczna. Prawo do skorygowania przysługuje podatnikowi jednak nadal po zakończeniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Katarzyna Miazek, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care