Płatnicy, którzy już teraz przygotowują się do rozliczeń za 2012 r., pytają DGP, jaki identyfikator podatkowy wpisywać w informacjach PIT-11 dla np. członków i prezesa zarządu firmy (menedżerów), którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. NIP czy PESEL?
Wątpliwości są związane ze zmianami wprowadzonymi od września 2011 r. w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).
Pozarolnicza działalność gospodarcza i działalność wykonywana osobiście są odrębnymi źródłami przychodów. Usługi zarządcze, świadczone na rzecz firmy stosownie do zawartej umowy, zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 7 i 9 ustawy o PIT; t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Takimi przychodami są m.in. te uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. Podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (por. m.in. interpretację dyrektora izby skarbowej w Bydgoszczy z 24 sierpnia 2012 r.; sygn. ITPB1/415-624/12/PSZ). Usługi zarządzania firmą, świadczone na podstawie kontraktu menedżerskiego, nie stanowią bowiem podstawy do zarejestrowania działalności gospodarczej (por. uchwałę 7 sędziów NSA z 26 kwietnia 2010 r.; sygn. akt II FPS 10/09).
Z tego względu, jeśli menedżer nie prowadzi działalności gospodarczej, tylko zarządza firmą w ramach czynności wykonywanych osobiście, to płatnik w wystawianej tej osobie informacji PIT-11 za 2012 r. powinien posłużyć się jej identyfikatorem podatkowym w postaci PESEL.
Artykuł 81 par. 1 pkt 3 kodeksu karnego skarbowego przewiduje karę grzywny jedynie dla tego podatnika lub płatnika, który wbrew obowiązkowi nie podaje numeru NIP lub podaje numer nieprawdziwy. Brak jest sankcji za niepodanie identyfikatora podatkowego w postaci PESEL lub posługiwanie się zamiennie PESEL zamiast NIP.
Jeśli podatnik nie poinformuje płatnika (pracodawcy, usługodawcy) o tym, że jego właściwym identyfikatorem podatkowym jest NIP, to płatnik w informacji PIT-11 powinien podać numer PESEL jako identyfikator podatkowy tej osoby