Podatnik sprzedał nieruchomość nabytą po 31 grudnia 2008 r. Chce skorzystać z ulgi mieszkaniowej i uniknąć podatku. Czy przeznaczenie uzyskanego dochodu na modernizację własnego lokalu będzie uznane za cel mieszkaniowy, który uprawnia do zwolnienia z PIT?
Według Ministerstwa Finansów będzie to możliwe. Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, uznaje się również koszty poniesione na modernizację własnego mieszkania. Do zwolnienia z opodatkowania uprawniają m.in. wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, a także rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego.
Dotyczy to budynków i lokali mieszkalnych położonych w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.