Naczelny Sąd Administracyjny uchylił korzystny dla podatnika wyrok sądu wojewódzkiego potwierdzający prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, jeśli podatnik pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznaczył na spłatę kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego.
Według NSA zwolnienie w PIT dotyczy tylko sytuacji, gdy ze środków pochodzących ze sprzedaży mieszkania zostanie nabyta inna nieruchomość lub zostanie spłacony kredyt zaciągnięty bezpośrednio na cele mieszkaniowe.
Problem dotyczy możliwości zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku. Z przepisu tego wynikało, że podatnicy sprzedający mieszkania nabyte przed końcem 2006 r. są zwolnieni z płacenia podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania, jeśli w ciągu dwóch lat przeznaczyli środki ze sprzedaży mieszkania na inne cele mieszkaniowe, czyli na zakup innej nieruchomości, w tym poprzez zaciągnięcie kredytu czy pożyczki.
Jednak w ocenie NSA przepis ten nie przewiduje zwolnienia w sytuacji, gdy środki ze sprzedaży mieszkania zostały wydane na spłatę kredytu refinansowego. Jak podkreślił sędzia Stanisław Bogucki, tylko kredyt zaciągnięty bezpośrednio na nabycie nieruchomości spełnia warunki do zwolnienia z PIT wydatkowanych kwot.
Tym samym stanowisko NSA jest zgodne z poglądem organów podatkowych.
Wojewódzki sąd administracyjny był jednak zdania, że kredyt refinansowy otrzymany przez podatnika w 2006 r. służył sfinansowaniu kredytu zaciągniętego przez skarżącego na zakup w 2006 r. lokalu mieszkalnego. Tak więc oba kredyty służyły ostatecznie realizacji jednego celu – nabyciu lokalu mieszkalnego. Tym samym przeznaczenie kredytu refinansowego na spłatę kredytu z 2006 r. pobranego na zakup lokalu nie zmienia faktu, że środki z kredytu refinansowego przeznaczone są także na cel mieszkaniowy. Orzeczenie to jednak uchylił NSA.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 28 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1781/10.