Naczelny Sąd Administracyjny uchylił korzystny dla podatnika wyrok sądu wojewódzkiego potwierdzający prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, jeśli podatnik pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznaczył na spłatę kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego.
Według NSA zwolnienie w PIT dotyczy tylko sytuacji, gdy ze środków pochodzących ze sprzedaży mieszkania zostanie nabyta inna nieruchomość lub zostanie spłacony kredyt zaciągnięty bezpośrednio na cele mieszkaniowe.
Problem dotyczy możliwości zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku. Z przepisu tego wynikało, że podatnicy sprzedający mieszkania nabyte przed końcem 2006 r. są zwolnieni z płacenia podatku dochodowego od sprzedaży mieszkania, jeśli w ciągu dwóch lat przeznaczyli środki ze sprzedaży mieszkania na inne cele mieszkaniowe, czyli na zakup innej nieruchomości, w tym poprzez zaciągnięcie kredytu czy pożyczki.