Przepisy nie wprowadzają limitów co do liczby składanych korekt deklaracji PIT. Podatnik może je poprawiać tyle razy, ile potrzebuje.
Ordynacja podatkowa pozwala poprawiać błędy w złożonym zeznaniu podatkowym. Jednak podatnik nie ma pełnej swobody w nanoszeniu takich zmian.
Edyta Rajchel, radca prawny w Kancelarii Andrzej Gotfryd, oddział w Krakowie, wskazuje, że korekta zeznania jest dopuszczalna, ale trzeba pamiętać o ograniczeniach czasowych wynikających z przepisów ustawy o PIT, np. przy łącznym opodatkowaniu małżonków czy rozliczeniu osoby samotnie wychowującej dziecko.
– W tym zakresie po 30 kwietnia, a więc po terminie złożenia zeznania, podatnik nie może skutecznie wnioskować o zmianę sposobu rozliczenia – ostrzega Edyta Rajchel.
Limit czasowy na korektę przewidziany jest też w zakresie przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Tu cezura czasowa wynosi miesiąc od upływu terminu dla złożenia zeznania.
– Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania lub kontroli podatkowej – przypomina nasza rozmówczyni.
Trzeba też pamiętać, że korekty zeznania podatkowego możemy dokonywać do upływu przedawnienia, a zatem przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
– Za 2011 rok możliwe będzie składanie korekt do końca 2017 roku – wylicza Edyta Rajchel.

70 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Ekspert zaznacza, że dokonując korekty, należy składać ten sam formularz, zaznaczając rubrykę: korekta zeznania.
Poprawiając błąd, dołącza się do deklaracji korygującej pisemne uzasadnienie przyczyn korekty. Edyta Rajchel tłumaczy nam, że jest to element obowiązkowy. W takim pisemnym uzasadnieniu należy wskazać, gdzie popełniliśmy błąd. Dodatkowo jeśli pomyliliśmy się w rozliczeniu na niekorzyść fiskusa, niezbędne jest – najlepiej niezwłoczne – uiszczenie całej kwoty zaległości podatkowej. Jeśli podatnik zmieści się z zapłatą w terminie 7 dni, licząc od dnia złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, jest uprawniony do zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 75 proc. stawki podstawowej. Wyniesie ona obecnie 10,5 proc. zamiast 14 proc.