Koniec grudnia to dla inwestorów giełdowych ważny okres mający znaczenie dla późniejszego rozliczenia podatkowego ze zrealizowanych transakcji na papierach wartościowych. Aby dana transakcja została uwzględniona w rozliczeniu podatkowym za 2011 rok, musi zostać zrealizowana w odpowiednim dniu przed końcem roku.

Ważne daty

W przypadku akcji, obligacji, certyfikatów inwestycyjnych czy praw poboru, aby przychody z nich uzyskane były rozliczone jeszcze w 2011 roku, odpowiednie zlecenia należy złożyć kilka dni wcześniej przed ostatnim dniem grudnia. Wynika to ze stosowanych zasad rozliczenia instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), które odbywa się w zróżnicowanym przedziale czasowym.

Na przykład akcje rozlicza się w terminie D+3 (gdzie D – jest datą złożenia zlecenia). Obligacje, warranty i prawa poboru są rozliczane w terminie D+2, natomiast kontrakty terminowe i opcje w terminie D+0. Jeśli KDPW nie ustali szczególnego sposobu rozliczania transakcji w trakcie sesji pod koniec roku, to aby transakcje zostały zaliczone do roku podatkowego 2011, zlecenie na GPW musi zostać złożone najpóźniej:

● 27 grudnia – akcje i prawa do akcji,

● 28 grudnia – obligacje, warranty i prawa poboru,

● 30 grudnia – kontrakty terminowe, opcje i jednostki indeksowe.

Oznacza to, że transakcje sprzedaży akcji przeprowadzone już od 28 grudnia będą zaliczone do następnego roku podatkowego. 30 grudnia, czyli ostatni dzień sesyjny na GPW, będzie ostatnim dniem na złożenie zlecenia sprzedaży lub realizacji prawa z instrumentów pochodnych. Tylko transakcje złożone na giełdzie najpóźniej w wyżej wskazanych terminach będą uwzględnione przez biura maklerskie w informacjach PIT-8C, na podstawie których rozlicza się roczne zeznanie PIT-38 w terminie do końca kwietnia 2012 r.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak z końcem tego roku korzystnie rozliczyć papiery wartościowe.
W pełnej wersji artykułu:
- Czy można odliczyć stratę z poprzedniego roku
- Czy koszty kredytu są odliczane w zeznaniu
- Czy wydatki na internet uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym