Z ulgi meldunkowej skorzystają małżonkowie, gdy jedno z nich spełnia warunki do zwolnienia. Takie stanowisko za NSA przyjął po latach minister finansów - mówi Aldona Szady-Ślaska, menedżer w Deloitte.
Przepisy o uldze meldunkowej, które mimo że nie obowiązują, to nadal są stosowane do przychodu ze zbycia nieruchomości nabytych w latach 2007 – 2008. Wiele problemów sprawiało korzystanie z tego zwolnienia przez małżonków. Dlaczego?
Przepisy były tak lakoniczne i ogólnie sformułowane, że ich interpretacje dokonane przez sądy i organy podatkowe prowadziły do kompletnie przeciwnych wniosków. Kolejne składy orzekające (np. wyroki o sygn. akt: II FSK 949/09, II FSK 503/10) zgodnie kwestionowały stanowisko organów skarbowych. Jednomyślny pogląd sądów spowodował zmianę w podejściu ministra finansów, który 7 października 2011 r. wydał korzystną dla podatników interpretację ogólną (nr DD2/033/66/KOI/2011/DD-433).