W przypadku likwidacji działalności w grudniu do zeszłego roku podatek był rozliczany w zeznaniu rocznym. Jednak brak zryczałtowanego PIT nie oznacza, że zamknięcie firmy nie ma skutków w podatku dochodowym.
Jak wyjaśnia Tomasz Balcerak, doradca podatkowy w Rödl & Partner z racji tego, że do końca 2010 roku dochód z remanentu likwidacyjnego podlegał opodatkowaniu, późniejsza sprzedaż składników majątku objętych tym remanentem nie była już opodatkowana.
– Obecnie ustawodawca odroczył moment opodatkowania składników majątku do dnia ich zbycia – mówi Tomasz Balcerak.
Aleksandra Gołda, ekspert podatkowy w KNDP, wyjaśnia, że zgodnie z ustawą z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) podatnik likwidujący działalność ma obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku na dzień likwidacji.
– Przychód podatkowy powstanie, jeżeli podatnik dokona zbycia majątku objętego takim wykazem przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu zlikwidowania działalności – stwierdza Aleksandra Gołda.
Dodaje, że opodatkowanym dochodem będzie różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a wydatkami, jakie podatnik poniósł, nabywając składniki majątku. Jeżeli jednak podatnik zaliczył takie wydatki do kosztów działalności, dochód stanowi kwota równa przychodowi.
– Dochód musi zostać wykazany w zeznaniu rocznym jako dochód z działalności gospodarczej i rozliczony w sposób właściwy dla takiej działalności przy zastosowaniu stawki liniowej bądź skali podatkowej – tłumaczy nasza rozmówczyni.
Podatnik musi pamiętać również o obowiązku obliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek do 20. dnia następnego miesiąca.
Tomasz Balcerak zwraca uwagę, że możliwe jest jednak zastosowanie zwolnienia z opodatkowania tego dochodu.
– Warunkiem jest dokonanie zbycia składników majątku dopiero po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności – mówi ekspert Rödl & Partner.
Ponadto zbycie to nie powinno następować w ramach wykonywania działalności gospodarczej.