Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory zeznań rocznych oraz załączników do nich – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
Chodzi o nowe formularze:
 • zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 oraz
 • załączników: PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/M, PIT/MIT, PIT/O, PIT/IP, PIT/Z i PIT/ZG.
Reklama
Nowe wzory zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., ale będą miały zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Podatnik, który będzie chciał złożyć je wcześniej (przed 2021 r.), będzie korzystał ze wzorów, które obowiązują.

Reklama

Przekazane darowizny

Nowy wzór załącznika PIT/O będzie dostosowany do zmian wprowadzonych tarczami antykryzysowymi. Chodzi o możliwość odliczenia darowizn:
 • na przeciwdziałanie COVID-19, przekazanych np. jednoimiennym szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, domom pomocy społecznej, domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom;
 • laptopów i tabletów przekazanych organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom pożytku publicznego bądź operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w celu nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.
W załączniku trzeba będzie wykazać kwoty przekazanej darowizny i dokonanego odliczenia, a także dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.
Druk PIT/O jest właściwy nie tylko do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37, ale też do PIT-28 i PIT-28S, czyli zeznań składanych przez podatników rozliczających się z fiskusem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dla tych ostatnich wzór załącznika PIT/O ma zostać opublikowany w rozporządzeniu w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wynika to z projektu rozporządzenia, który ciągle jest jeszcze w konsultacjach.
Tym samym nowa wersja wzoru załącznika PIT/O pojawi się w dwóch odrębnych rozporządzeniach.

Ulga na złe długi

W związku z obowiązującą od 2020 r. w podatkach dochodowych ulgą na złe długi, pojawi się nowy wzór informacji – PIT/WZ. Będzie on załącznikiem do formularzy PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS.
Będą go wypełniać:
 • wierzyciele, którym przysługuje prawo do pomniejszenia przychodów o zaliczoną do przychodów wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta, oraz
 • dłużnicy, na których ciąży obowiązek zwiększenia przychodów o kwoty nieuregulowanego zobowiązania.
Natomiast podatnicy, którzy stosują ulgę IP Box (czyli 5-proc. stawkę PIT do dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej), będą wykazywać ulgę na złe długi w dostosowanym do tego załączniku PIT/IP.
Przypomnijmy, że podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (na drukach PIT-28 i PIT-28S) będą wykazywać ulgę na złe długi na formularzu PIT/WZR (obecnie projekt rozporządzenia określającego ten wzór jest na etapie konsultacji).
Natomiast podatnicy CIT wykażą ulgę na złe długi na formularzach CIT/WZ i CIT/WZG (ten drugi jest przewidziany dla podatkowych grup kapitałowych). Wzory tych załączników zostały opublikowane w rozporządzeniu ministra finansów z 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 677).

Pomoc publiczna

Pojawi się też inny załącznik – PIT/SE, tj. informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu. Podatnicy PIT podadzą w nim m.in. dane o :
 • maksymalnej wartości pomocy publicznej,
 • kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną narastająco (tj. faktycznie poniesione przez adresata decyzji koszty kwalifikowane),
 • pomocy udzielonej na podstawie decyzji (tj. faktycznie uzyskana przez adresata decyzji pomoc publiczna),
 • innym wsparciu objętym pomocą.

Inne zmiany

Projekt zakłada też wiele innych zmian, np. również we wzorach samych zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS. We wszystkich tych formularzach uzupełniona zostanie sekcja C (informacje dodatkowe) o pozycje dotyczące:
 • rezygnacji w trakcie roku podatkowego przez podatnika lub jego małżonka z wpłacania zaliczek w formie uproszczonej (na podstawie art. 52r ustawy o PIT),
 • złożenia przez podatnika lub jego małżonka sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego APA-P.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji zmieniającej rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie PIT