Ministerstwo Finansów przygotowuje nowe wzory: PIT-28, PIT-28S, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D ‒ wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia. Ma ono dotyczyć ryczałtowców oraz podatników rozliczających się według karty podatkowej.
Nowe wzory zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r., ale będą miały zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. Podatnik, który będzie chciał złożyć je wcześniej (przed 2021 r.), będzie korzystał ze wzorów, które obecnie obowiązują.
Opracowanie nowych wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych wymusiły m.in. zmiany wprowadzone tarczami antykryzysowymi. Jedna z nich przewiduje możliwość odliczenia darowizn:
  • na przeciwdziałanie COVID-19, przekazanych np. jednoimiennym szpitalom, Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, domom pomocy społecznej, domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom;
  • laptopów i tabletów przekazanych organom prowadzącym placówki oświatowe, organizacjom pożytku publicznego bądź operatorowi Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w celu nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.
Zmiany te będą odzwierciedlone w nowym formularzu PIT/O, który jest załącznikiem zarówno do zeznań PIT-28, PIT-28S, jak i zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS iPIT-37.
W odniesieniu do ryczałtowców pojawią się nowe rubryki pozwalające na odliczenie wspomnianych darowizn od przychodu (na podstawie art. 57b i art. 57e ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.). W zeznaniu trzeba będzie wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.
W związku z ulgą na złe długi pojawi się nowy wzór informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych PIT/WZR. Będzie on stanowił załącznik do formularzy PIT-28 i PIT-28S. Będą go wypełniać wierzyciele, którym przysługuje prawo do pomniejszenia przychodów o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta, oraz dłużnicy, na których ciąży obowiązek zwiększenia przychodów o kwoty nieuregulowanego zobowiązania.
Nadal nie został opublikowany wzór takiego załącznika, umożliwiającego wykazanie ulgi na złe długi przez podatników PIT rozliczających się na zasadach ogólnych (czyli składających zeznania PIT-36 i PIT-36L).
Natomiast wzory nowych załączników umożliwiających wykazanie ulgi na złe długi przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych zostały opublikowane już w rozporządzeniu ministra finansów z 9 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 677). Są to wzory nowych załączników: CIT/WZ i CIT/WZG.