Do rozliczenia dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywać nowe wzory formularzy PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR. Wynika to z projektu nowelizacji rozporządzenia określającego te druki.
Mają być one dostosowywane m.in. do zmiany wprowadzonej w związku z koronawirusem. Chodzi o możliwość późniejszej wpłaty przez niektórych płatników PIT zaliczek od pensji pracowniczych. Co do zasady płatnicy odprowadzają je do 20. dnia następnego miesiąca.
Pierwotnie specustawą (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) przesunięto zapłatę zaliczek na PIT za marzec i kwiecień do 1 czerwca 2020 r. Następnie termin ten został przesunięty rozporządzeniem ministra finansów (Dz.U. z 2020 r. poz. 972) na – odpowiednio – 20 sierpnia i 20 października. Jego przepisy umożliwiają też wpłatę podatku za maj do 20 grudnia. Dotyczy to również zryczałtowanego podatku. Stąd też zmiany w druku PIT-8AR.
Nowy druk PIT-4R związany jest też z inną zmianą wprowadzoną ustawą z 5 czerwca 2020 r. zmieniającą ustawę o PIT, o CIT, o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektóre inne ustawy (Dz.U. poz. 1065). Zgodnie z nią od 1 lipca 2020 r. organy rentowe zwolnione są z obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku dla podatników, u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego za ten rok. Ma to zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. i ma skutek w rozliczeniu podatku dochodowego za 2020 r. Dotychczas organy rentowe dokonywały rocznych obliczeń podatku nie tylko wtedy, gdy z obliczenia wynikała nadpłata podatku, ale również w przypadku gdy była to kwota do zapłaty.
Teraz, gdy u podatnika wystąpi nadpłata, organ rentowy sporządzi podatnikowi informację o wysokości dochodów uzyskanych od organu rentowego (PIT-11A), a nie jak dotychczas roczne obliczenie podatku (PIT-40A).
Dlatego też wzór deklaracji PIT-4R wymaga dostosowania do zmienionych zasad.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie PIT – w konsultacjach