Nowe wzory formularzy, takie jak PIT-36 i PIT-37 oraz załączników do nich, uwzględniają zmiany w podatkach wprowadzone w 2019 r. W drukach znalazły się rubryki dla korzystających m.in. z preferencji dla młodych, ulgi termomodernizacyjnej i IP Box.

Nowe formularze posłużą do rozliczenia się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. Ministerstwo Finansów przygotowało je tak, by uwzględnić wprowadzone w obecnym roku zmiany dotyczące tego podatku.

Rozporządzenie określające nowe wzory m.in. PIT-11, PIT-4R, PIT-8C i PIT-8AR zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw – pisaliśmy o tym w tekście PIT za 2019 rok: Są już wzory formularzy PIT. 18 grudnia opublikowane zostały dwa rozporządzenia, które zawierają nowe wzory m.in. zeznań PIT-36 (dla prowadzących działalność gospodarczą), PIT-37 (dla pracujących na etacie lub umowie cywilnoprawnej), PIT-38 (dla osiągających zyski kapitałowe) i PIT-28 (dla ryczałtowców) oraz załączników do tych formularzy.

Ulga dla młodych

W drukach PIT-36 i PIT-37 pojawi się nowa część „PRZYCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 PKT 148 USTAWY”. Wypełnią ją beneficjenci obowiązującej od 1 sierpnia 2019 r. tzw. ulgi dla młodych, zwanej też zerowym PIT-em. Preferencja dotyczy osób do 26. roku życia; zwalnia z podatku ich przychody do określnego limitu - za pięć miesięcy 2019 r. wynosi on 35 636,67 zł; za cały 2020 r. będzie to 85 528 zł.

Z preferencji dla młodych korzystają podatnicy, którzy osiągają przychody za stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, a także z umów zlecenia. Warto przypomnieć, że na preferencję nie łapią się podatnicy zarabiający w inny sposób, np. na samozatrudnieniu lub umowie o dzieło.
Informację o wysokości osiągniętych przychodów za 2019 r. objętych zwolnieniem młody podatnik znajdzie w rubrykach 86, 87 i 88 formularza PIT-11, który otrzyma od pracodawcy lub zleceniodawcy.

Ulga termomodernizacyjna

Podatnik chcący skorzystać z innej nowej preferencji - ulgi na termomodernizację – powinien wypełnić formularz PIT/O, który można dołączyć do zeznań PIT 28, PIT-28S, PIT 36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT 37. W nowej wersji załącznika PIT/O znajdzie się dodatkowy wiersz „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”. Można w nim wpisać odliczenie od dochodu do 53 tys. zł z tytułu wydatków na termomodernizację mieszkalnych budynków jednorodzinnych.

Ulga IP Box

Inna preferencja wprowadzona w 2019 r. to IP Box, czyli obniżona stawka podatkowa 5 proc. dla dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej (intellectual property). Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy osiągają dochody z komercjalizacji patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych lub autorskich praw do oprogramowania. Aby rozliczyć ją w zeznaniu rocznym, należy wypełnić nowy załącznik PIT/IP o pełnej nazwie „Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w roku podatkowym”. Przepisy o IP Box znalazły też odzwierciedlenie w nowych formularzach PIT-36, PIT-36S, PIT-36 i PIT-36LS oraz w załącznikach PIT/Z i PIT/B.

Darowizna na kształcenie zawodowe

Od 2019 r. podatnicy mogą odliczyć od dochodu w PIT niektóre darowizny na cele kształcenia zawodowego przekazane publicznym szkołom prowadzącym takie kształcenie. Taką możliwość wprowadziła nowelizacja prawa oświatowego z listopada 2018 r., która ma zachęcić do inwestowania w wykształcenie przyszłych kadr. Korzystający z tej ulgi powinni wypełnić stosowne rubryki, które znajdą się w nowej wersji załącznika PIT/O.

Czasowe przeniesienie majątku bez exit tax

Tzw. exit tax, zwany też podatkiem od wyjścia lub od niezrealizowanych przychodów, od 2019 r. muszą płacić podatnicy przenoszący do innego państwa rezydencję podatkową lub aktywa firmy, w tym te wchodzące w skład zagranicznego zakładu. Podatek ten nie wystąpi w sytuacji tymczasowego – na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy – przeniesienia składników majątkowych. W tym przypadku podatnik musi zadeklarować w zeznaniu rocznym wartość rynkową tych składników majątku oraz przewidywany termin przeniesienia ich z powrotem do Polski. Aby ułatwić realizację tego obowiązku, Ministerstwo Finansów zaprojektowało nowy załącznik PIT/PM. Podatnicy, których dotyczy opisana sytuacja, powinni złożyć go wraz z PIT-36, PIT-36L, PIT-36S lub PIT-36LS.

Obrót kryptowalutami w PIT-38

Od 2019 r. przychody z obrotu walutami wirtualnymi są zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych. Osiągające je osoby fizyczne powinny wypełnić formularz PIT-38 - także wtedy, gdy obracają walutami wirtualnymi w ramach działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów przygotowało nową wersję PIT-38, która zawiera rubryki dotyczące kryptowalut. Przypomina też, że przychody z obrotu wirtualnymi walutami nie są łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych, a w konsekwencji poniesiona strata z obrotu nimi nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji lub z prowadzonej działalności gospodarczej.

Formularze PIT dla firm w spadku

Przepisy o sukcesji działalności gospodarczej ułatwiły prowadzenie biznesu przez spadkobierców przedsiębiorcy, ale skomplikowały oznaczenia w formularzach zeznań rocznych. W efekcie w 2019 roku podatnicy musieli głowić się nad nowym nazewnictwem, np. popularny PIT-36 oficjalnie był oznaczony jako PIT-36 / PIT-36S. Ma się to zmienić. Ministerstwo Finansów wprowadzi całkiem nowe formularza PIT-36S (dla przedsiębiorstw w spadku), PIT-36LS (dla przedsiębiorstw w spadku płacących podatek liniowy) oraz PIT-28S (dla przedsiębiorstw w spadku opodatkowanych ryczałtem). W konsekwencji PIT-36, PIT-36L i PIT-28 wrócą do starych nazw.

Co jeszcze zmieni się w formularzach PIT?

Oto najistotniejsze nowości:

  • w PIT-36 i PIT-37 zmieni się sposób rozliczenia się z tzw. działalności wykonywanej osobiście, m.in. z umów o dzieło i zleceń. Podatnik w nowym formularzu musi wyszczególnić przychody z umów zleceń zawartych z firmą oraz podać koszty ich uzyskania. Ministerstwo Finansów tłumaczy wprowadzenie takiego rozwiązania koniecznością prawidłowego ustalenia danych dla potrzeb dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci.
  • formularze PIT-28 i PIT-28S uwzględniają nowy termin ich składania. Dotychczas ryczałtowcy musieli to zrobić do 31 stycznia, obecne zeznanie będzie składane od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
  • w PIT-28, PIT-36 i PIT-36L dodane zostaną rubryki na wpisanie rachunku banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który skarbówka zwróci nadpłatę podatku;
  • załącznik PIT/MIT dla podatników tzw. minimalnego podatku dochodowego od przychodów z budynków zostanie zaktualizowany o przepisy wprowadzone w 2019 r.
  • formularze PIT-36, PIT-36S, PIT36L, PIT-36LS, PIT/B oraz PIT/DS zostaną dostosowane do nowych przepisów o cenach transferowych;
  • PIT-36, PIT-36S, PIT36L, PIT-36LS oraz PIT/B uwzględnią ponadto ustawę z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. W drukach znajdą się rubryki na informacje, które dotąd podatnik musiał składać w urzędzie skarbowym na odrębnych formularzach: o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej; wyborze (rezygnacji) sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości; wyborze sposobu wpłacania zaliczek na podatek; wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych; okresie zawieszenia działalności gospodarczej w roku podatkowym przez spółkę osobową prawa handlowego. Zmiany dotyczą też ryczałtowców: w nowych formularzach PIT-28 i PIT-28S będą informować o wybranej metodzie ustalania daty powstania przychodów;o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu oraz - w załączniku PIT-28/B - o okresie zawieszenia działalności gospodarczej w roku podatkowym przez spółkę jawną, w której podatnik jest wspólnikiem.