Do 24 stycznia br. można zgłaszać uwagi do opublikowanego właśnie projektu objaśnień dotyczących zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia. Ulga obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r.
W projekcie objaśnień Ministerstwo Finansów potwierdziło, że preferencja, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, przysługuje także w dniu, w którym młody podatnik kończy 26. rok życia.
Przykładowo, jeżeli podatnik urodził się 20 sierpnia 1995 r., to prawo do ulgi ma również 20 sierpnia 2021 r. (a nie do 19 sierpnia), czyli również w dniu 26. urodzin.
ZOBACZ TEŻ: PIT 2020. Komentarz
Natomiast do przychodów uzyskanych po ukończeniu 26 lat nie stosuje się już zwolnienia, choćby należność przysługiwała na podstawie umów zawartych przed dniem 26. urodzin lub z tytułu pracy wykonanej przed tym dniem.
Przykładowo, jeżeli podatnik zawrze umowę, mając 25 lat, ale wynagrodzenie dostanie już po urodzinach przypadających na 20 sierpnia 2021 r. (np. dostanie je 23 sierpnia), to nie skorzysta z preferencji.

Źródło przychodów

Resort przypomina, że preferencji nie stosuje się np. do przychodów z umów o dzieło (art. 13 pkt 8 ustawy PIT), pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14 ustawy PIT), praw autorskich (art. 18 ustawy PIT), zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, praktyk absolwenckich czy staży uczniowskich (art. 20 ust. 1 ustawy PIT).
Ministerstwo wyjaśniło to na przykładzie młodego pracownika, który uległ wypadkowi i przez 8 tygodni przebywał na zwolnieniu lekarskim. W tym czasie dostawał wynagrodzenie chorobowe (z zakładu pracy), a następnie zasiłek chorobowy.
– Ulgą objęte jest wyłącznie wynagrodzenie chorobowe, ponieważ na gruncie ustawy o PIT stanowi ono przychód ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Zasiłek chorobowy – jako przychód z innych źródeł – nie jest objęty zwolnieniem od podatku w ramach ulgi dla młodych – tłumaczy resort.

Limit przychodów

Ministerstwo przypomniało, że należności nieobjęte ulgą nie wpływają na wysokość kwoty przychodów zwolnionych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT (od 1 stycznia 2020 r. – 85 528 zł).
Do limitu nie wlicza się również przychodów, które:
  • podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. odprawy z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, zawartej z państwową lub komunalną spółką),
  • są objęte zwolnieniem od podatku na innej podstawie (np. należności za czas podróży służbowej pracownika, dochody zagraniczne rozliczane zgodnie z metodą wyłączenia z progresją na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania),
  • w stosunku do których zaniechano poboru podatku (na podstawie ordynacji podatkowej).
Resort wyjaśnił też, że limit (85 528 zł) przysługuje małżonkom oddzielnie. Jednak niewykorzystana przez jednego z nich część limitu z danego roku nie podlega rozliczeniu w ramach limitu przysługującemu drugiemu małżonkowi ani nie zwiększa limitu przysługującego (podatnikowi albo małżonkowi) w kolejnych latach (ulga dla młodych nie przechodzi na następny rok podatkowy).
Resort podał przykład podatnika i małżonka, którzy wykonują pracę na podstawie umowy o pracę. W 2020 r. zarobili łącznie 160 tys. zł (podatnik 60 tys. zł, a małżonek 100 tys. zł). W takim przypadku zwolnieniem jest objęta wyłącznie kwota 145 528 zł (60 tys. zł + 85 528 zł), czyli tyle, ile wynosi suma przychodów podatnika oraz przychodów małżonka (u każdej z tych osób nie może być przekroczony limit wynoszący 85 528 zł).

Ulga a koszty

Resort wyjaśnił też, że koszty uzyskania przychodów – niezależnie od tego, czy są zryczałtowane (kwotowe, procentowe), czy faktycznie poniesione – stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu.
Przykładowo, jeżeli w 2020 r. młody podatnik uzyskał przychód ze stosunku pracy w wysokości 86 tys. zł, to może odliczyć 472 zł, czyli tyle, ile stanowi kwota przychodów z umowy o pracę podlegających opodatkowaniu (86 tys. zł – 85 528 zł).
Ograniczenie jest też dla twórców, którym przysługują 50-proc. koszty. Resort przypominał, że suma podwyższonych kosztów i przychodów objętych ulgą nie może przekroczyć w roku podatkowym 85 528 zł.
Pokazał to na przykładzie podatnika, który otrzymał: 60 tys. zł wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz 100 tys. zł z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku (przy poborze zaliczki na podatek od tej opłaty płatnik zastosował koszty wysokości 50 tys. zł).
Resort wyjaśnił, że w rocznym zeznaniu podatnik ma prawo zarówno do ulgi dla młodych, jak i do 50-proc. kosztów. Najpierw jednak stosuje ulgę dla młodych (60 tys. zł), ponieważ ma ona pierwszeństwo przed regulacjami dotyczącymi kosztów uzyskania przychodów.
Wysokość 50-proc. kosztów jest jednak ograniczona do różnicy między ustawowym limitem zwolnienia z PIT (85 528 zł) a zastosowaną w danej sytuacji kwotą ulgi dla młodych (60 tys. zł). W tym przypadku więc 50-proc. koszty są ograniczone do kwoty 25 528 zł.