Działkowiec płaci podatek od odszkodowania za nasadzenia w likwidowanym ogródku działkowym, jeśli nie jest ono wypłacane na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami – stwierdził dyrektor KIS w dwóch interpretacjach.
Chodziło o odszkodowanie za stanowiące własność działkowca nasadzenia, urządzenia i obiekty. Zostało ono wypłacone w związku z likwidacją rodzinnego ogrodu działkowego (ROD), przy czym był to szczególny tryb likwidacji – w związku z realizacją roszczeń osób trzecich, który reguluje art. 25 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2176). Odszkodowanie zostało wypłacone na mocy decyzji prezydenta miasta.
Zasadniczo stanowi ono przychód podatkowy. Pytanie dotyczyło jednak możliwości zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT.
Odpowiedź dyrektora KIS była negatywna. Wyjaśnił on, że zwolnienie dotyczy odszkodowania wypłacanego na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami (z określonymi w tym samym przepisie wyjątkami).
W tym wypadku natomiast odszkodowanie nie zostało ustalone na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.). Likwidacja ROD nie nastąpiła bowiem w trybie art. 18 ustawy o ROD, tj. na cel publiczny (stosuje się wówczas przepisy o wywłaszczeniu), lecz w związku z realizacją roszczenia osoby trzeciej.
– Wypłata odszkodowań w tym trybie nie odwołuje się do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami – podkreślił organ. Dodał, że brak jest też odesłania do przepisów, które regulowałyby kwestię ustalania wysokości takiego odszkodowania. Zdaniem dyrektora KIS jest to niezbędne w świetle wyroku NSA z 16 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 1123/16).
Uznał więc, że otrzymane odszkodowanie nie podlega zwolnieniu z PIT i stanowi przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej.
Wystarczy poczekać pół roku
Korzystnie natomiast zakończył się spór działkowców z fiskusem w sprawie PIT od sprzedaży znajdujących się na działkach roślin, urządzeń i obiektów po upływie pół roku od ich wzniesienia i nasadzenia (np. wybudowanej altany). NSA orzekł, że w tym wypadku chodzi o sprzedaż rzeczy, a nie praw majątkowych, a zatem ma zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT. Przykładem wyroki z 6 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 3660/16) i z 17 maja 2018 r. (sygn. akt II FSK 1242/16). W praktyce oznacza to, że działkowiec musi zapłacić podatek od nasadzeń i naniesień tylko wtedy, gdy sprzeda je przed upływem pół roku.
Interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 30 maja 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.193.2019.3.MK) oraz z 31 z maja 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.197.2019.2.SŻ)