Co do zasady, pieniądze otrzymywane z Niemiec przez Polaków mieszkających w kraju będą opodatkowane wyłącznie w Polsce. Wyjątek stanowią świadczenia wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wówczas to niemiecki urząd inkasuje podatek -wynika ze stanowiska Dyrektora KIS.

Sprawa dotyczyła podatnika posiadającego podwójne obywatelstwo: polskie i niemieckie. Po 19 latach legalnej pracy w Niemczech, wnioskodawca wrócił do kraju, gdzie została mu przyznana polska emerytura z tytułu podjęcia pracy w kraju jeszcze przed wyjazdem. Podatnik wystąpił także o świadczenie do niemieckiego odpowiednika polskiego ZUS-u w związku z pracą w Niemczech. Jego prośba została pozytywnie rozpatrzona, świadczenie przesyłane jest przez niemiecki urząd do polskiego banku na wskazany rachunek.

Bank nie pobiera podatku od świadczenia z Niemiec, ten pobierany jest wyłącznie od polskiego świadczenia. Podatnik ma więc wątpliwości, czy powinien odprowadzić podatek od niemieckiej emerytury.

Reklama

Czy niemiecka emerytura podlega opodatkowaniu w Polsce i czy trzeba ją wykazać w zeznaniu podatkowym?

Tutaj zastosowanie mają przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które wyłączają zapis zawarty w ustawie o PIT. Zgodnie z ogólną zasadą, podatnicy mieszkający na terenie Polski odprowadzają tu podatek od wszystkich zarobków (nieograniczony obowiązek podatkowy). Przepis ten musi jednak uwzględniać umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Reklama

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przywołuje art. 18 ust. 1 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku. Zgodnie z nim, emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terenie RP, z drugiego kraju, które zawarło porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. Przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny odnosi się jednak do punktu drugiego wspomnianej umowy, który stanowi o wyjątku. Jeśli wypłaty pochodzą z systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego kraju, wówczas tam należy odprowadzić podatek.

„Świadczenia otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenia są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych” – czytamy w interpelacji. Wówczas to niemiecki urząd egzekwuje podatek.

Co więcej, tego świadczenie nie trzeba wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym w Polsce.

W przypadku jakich świadczeń podatek odprowadzimy w Niemczech? Jak wskazuje KIS, na niemieckie ubezpieczenie składa się świadczenie dla bezrobotnych, emerytura, ubezpieczenie zdrowotne, od następstw wypadków i pielęgnacyjne. Bez względu na to, czy to świadczenia jednorazowe, czy stałe, wyłączne prawo do ich opodatkowania ma wówczas niemiecki urząd.

Podstawa prawna: Interpretacja ws. opodatkowania emerytury otrzymywanej z Niemiec (sygn. 0114-KDIP3-3.4011.161.2019.2.JM)