Nie wszyscy podatnicy otrzymali należną im kwotę nadpłaconego podatku. Część z nich otrzyma zwrot w terminie do 2 sierpnia, a część będzie musiała poczekać nieco dłużej na przelew lub przesyłkę z urzędu skarbowego.

Co do zasady, fiskus ma 3 miesiące na zwrot nadpłaconego podatku od dnia złożenia zeznania podatkowego. Mowa o kwocie stanowiącej różnicę między wpłaconymi w trakcie roku podatkowego składkami, a wysokością podatku wynikającego ze złożonej deklaracji rocznej. Tytułem przykładu, jeśli odprowadzone przez płatnika składki, o których informuje formularz PIT-11, są wyższe niż kwota należnego podatku, wówczas z tytułu nadpłaty podatnikowi przysługuje zwrot. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Kto dłużej poczeka na zwrot podatku?

Zgodnie z art. 77 Ordynacji podatkowej, podatek, który jest niższy niż wysokość wpłaconych w trakcie roku zaliczek i który wynika ze złożonej deklaracji rocznej, jest zwracany przez urząd bez obowiązku składania dodatkowego wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty. W jakim terminie? 2 sierpnia upłyną 3 miesiące od ostatniego dnia składania deklaracji za 2016 rok. Nie oznacza to jednak, że wszyscy podatnicy otrzymają zwrot w tym terminie. W przypadku podatników którzy popełnili błędy w formularzu podatkowym lub pominęli istotne dane, okres 3 miesięcy zaczyna biec od momentu złożenia korekty zeznania.

Od czego zależy kolejność udzielania zwrotu podatku?

Jak odpowiada resort finansów, urzędy skarbowe co do zasady udzielają zwrotów biorąc pod uwagę kolejność wpływu zeznań podatkowych do fiskusa. Wyjątkiem są deklaracje podatników, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny lub złożyli zeznanie podatkowe droga elektroniczną. Dla takich podatników Ministerstwo Finansów zaleciło urzędom skarbowym dokonywanie, w miarę posiadanych możliwości, zwrotu nadpłaty podatku w terminie miesiąca od wpływu zeznania podatkowego do urzędu skarbowego.

Jak rozliczyliśmy się z fiskusem w 2017 roku?

Ministerstwo Finansów podsumowuje, że podatnicy złożyli w tym roku ponad 10,5 miliona formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-38 z informacją o dochodach uzyskanych w 2016 roku. Do tej pory urzędy dokonały 10,2 miliona zwrotów nadpłaconego podatku. Jak szacuje MF, do tej pory fiskus dokonał ponad 95 proc. wszystkich zwrotów z ogólnej liczby deklaracji, które wpłynęły do urzędów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa