Ministerstwo Finansów chce odstąpić od zasady, że opłatę skarbową od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii pobiera ten organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta), który jest właściwy ze względu na miejsce złożenia tego dokumentu.

Taka zasada wynika obecnie z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Ma się to zmienić – zakłada projekt nowelizacji, który w głównej mierze przewiduje zmiany w podatku od nieruchomości (w tym nową definicję budowli, zmiany w opodatkowaniu garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych).

W tym samym projekcie Ministerstwo Finansów zaproponowało też zmiany w opłacie skarbowej. Jedna z nich ma rozwiązać problem z ustaleniem, który wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w zakresie opłaty skarbowej, gdy dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury jest złożony elektronicznie za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym (na przykład e-Urząd Skarbowy). W takiej sytuacji nie sprawdza się dzisiejsza zasada, że decyduje miejsce złożenia tego dokumentu.

Kto będzie organem właściwym ws. opłaty skarbowej?

Dlatego MF proponuje, aby organem właściwym w sprawie opłaty skarbowej był:

  • wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pełnomocnika lub prokurenta, przy czym gdyby w jednym dokumencie zostało ustanowionych więcej pełnomocników lub prokurentów, to opłatę skarbową pobierałby organ właściwy ze względu na miejsca zamieszkania pełnomocnika lub prokurenta wskazanego w tym dokumencie jako pierwszy, który ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski,
  • wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę mocodawcy – gdy pełnomocnik lub prokurent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski,
  • prezydent miasta stołecznego Warszawy – gdy ani mocodawca, ani pełnomocnik lub prokurent nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski.

Zmiany mają zapobiec sporom kompetencyjnym i ułatwią przekazywanie wpływów z opłaty skarbowej właściwej gminie – uzasadnia MF.©℗