Zwiększenie wydatków budżetowych oraz pogłębienie „chaosu instytucjonalnego w sądowym wymiarze sprawiedliwości” – tak oceniają skutki wejścia w życie przepisów wprowadzających ustawę o Trybunale Konstytucyjnym sejmowi legislatorzy.

a rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu ma się odbyć czytanie dwóch projektów mających na celu naprawienie sytuacji w TK, a mianowicie projektu ustawy o TK oraz projektu przepisów wprowadzających tę ustawę. Do tego ostatniego Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu przygotowało dokument, w którym wskazało, z czym należy się liczyć, jeśli planowane rozwiązania wejdą w życie.

W dokumencie podkreślono, że chociaż sami projektodawcy stwierdzają, że przygotowane przez nich przepisy nie spowodują obciążeń dla budżetu państwa, to jednak takie ryzyko istnieje, zwłaszcza w okresie 18 miesięcy od wejścia w życie projektowanej ustawy o TK. Chodzi o ewentualne odprawy pieniężne w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy z częścią pracowników Kancelarii TK i Biura Służby Prawnej TK (projekt przewiduje likwidację tych jednostek). Dodatkowe koszty mogą być spowodowane koniecznością wypłaty odpraw dla sędziów TK, którzy skorzystają z projektowanego prawa do wcześniejszego przejścia w stan spoczynku. Ponadto, ostrzegają sejmowi legislatorzy, wydatki budżetu mogą wzrosnąć z powodu większego obciążenia pracą TK, co z kolei będzie spowodowane wejściem w życie przepisów, które przewidują, że część orzeczeń TK zostanie unieważnionych (chodzi o te judykaty, które zostały wydane w składach z udziałem sędziów dublerów). W efekcie w niektórych postępowaniach trzeba będzie powtórzyć całość lub część czynności. Dodatkowe koszty mogą zostać wygenerowane także z powodu konieczności przeprowadzenia reorganizacji struktury i zasad funkcjonowania kancelarii TK. „Wyliczenie wielkości tych kosztów jest bardzo trudne, ponieważ będzie to zależało w dużej części od indywidualnych decyzji sędziów TK, pracowników Kancelarii TK lub Biura Służby Prawnej TK, kierownictwa TK, które może zaproponować (lub nie) nowe warunki płacy i pracy pracownikom (…), ilości ponownie wnoszonych spraw objętych materią unieważnionych orzeczeń” – czytamy w dokumencie.

Sejmowi legislatorzy ostrzegają również, że „efektem unieważnienia części wyroków i postanowień TK może być pogłębienie istniejącego już dzisiaj chaosu instytucjonalnego w sądowym wymiarze sprawiedliwości”. Jak bowiem zauważają, nowe rozwiązania mogą skutkować wnoszeniem spraw objętych materią unieważnionych wyroków. Również skarżący, których sprawy zostały umorzone decyzją składu, w którym zasiadał sędzia dubler, będą mogli ponownie wnieść skargę konstytucyjną. Z dokumentu wynika, że tzw. osoby nieuprawnione do orzekania w TK brały udział w wydaniu kilkuset orzeczeń.©℗