Ani wydanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka wyroku pilotażowego w sprawie Wałęsa przeciwko Polsce (sprawa 50849/21), ani rozpoczęcie prac nad ustawą porządkującą sytuację w Krajowej Radzie Sądownictwa, ani zapowiedź prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, że rozważa on wstrzymanie ogłaszania wakatów w sądach administracyjnych nie stanowią przesłanek uzasadniających zawieszenie postępowania, w którym ma orzekać tzw. neosędzia – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Wniosek o zawieszenie postępowania został złożony przez pewną spółkę, która zaskarżyła decyzję dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. W postępowaniu kasacyjnym do prowadzenia jej sprawy został wyznaczony sędzia NSA Mariusz Golecki, który na to stanowisko został powołany na wniosek obecnej KRS. Spółka powołała się m.in. na wspomniany już wyrok ETPC, w którym stwierdzono, że Polska ma systemowy problem z procedurą wyłaniania sędziów. Podnosiła również, że ustawodawca zamierza rozwiązać ten problem, wprowadzając w tym zakresie rozwiązania zgodne z polską ustawą zasadniczą, oraz wskazywała, że Sejm podjął już uchwałę w sprawie „usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym”. Wszystkie te okoliczności zdaniem skarżącej świadczą o tym, że „występują uzasadnione wątpliwości co do posiadania legitymacji formalnej przez sędziego NSA Mariusza Goleckiego do orzekania na stanowisku sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym”.

NSA wniosku jednak nie uwzględnił. Jak zauważył, sąd administracyjny może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Sprawiedliwości. Tymczasem w omawianym przypadku brak jest związku między wskazanymi przez spółkę okolicznościami a rozstrzygnięciem w sprawie głównej. NSA podkreślił przy tym, że instytucja zawieszenia postępowania nie może służyć do podważania zarządzenia przewodniczącego wydziału NSA, którym został ustalony skład orzekający, ani postanowień tego sądu, którym oddalono wniosek spółki o wyłączenie od orzekania w sprawie sędziego NSA Mariusza Goleckiego oraz odrzucono wniosek o zbadanie spełnienia wymogów niezawisłości i bezstronności przez tego sędziego.©℗

orzecznictwo