Obecnie wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów wynosi od 4,3 tys. zł do 6,5 tys. zł. Jednak w ustawie budżetowej na 2024 r. przewidziano 20 proc. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sądów, czyli urzędników, asystentów sędziów, kuratorów zawodowych, ekspertów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów czy pozostałych pracowników.

Wzrost ten jest skorelowany z wysokością średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który (z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe) w 2024 r. został ustalony na poziomie 120 proc.

Jeśli chodzi o asystentów sędziów, to łączna kwota wydatków przeznaczonych na podwyższenie ich wynagrodzeń wyniesie 74,4 mln zł.

„Przewidziany w ustawie budżetowej na rok 2024 wzrost funduszu wynagrodzeń powoduje konieczność podniesienia górnej granicy przedziału płacowego asystentów sędziów” – czytamy w projekcie nowego rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów. Bez zmiany przepisów uposażenie części pracowników tej grupy zawodowej po zwiększeniu go o 20 proc. przekroczyłaby obecnie obowiązujące maksymalne limity, co byłoby równoznaczne z niemożnością przyznania tym osobom pełnej podwyżki.

Projekt, który wczoraj trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, przewiduje, że minimalna pensja asystenta sędziego zostanie podwyższona z 4,3 tys. do 5 tys. zł (o 16,28 proc.), a górna granica wynagrodzenia wzrośnie o 23,08 proc. (czyli do wysokości 8 tys. zł).

„Proponowane wysokości wynagrodzeń zasadniczych ww. grupy pracowników sądów pozwolą na prowadzenie elastycznej polityki kadrowej w sądach powszechnych w ramach środków posiadanych na wynagrodzenia oraz doprowadzą do urealnienia dolnego progu wynagrodzeń asystentów sędziów” – zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy budżetowej na 2024 r. wzrost wynagrodzeń powinien mieć zastosowanie od 1 stycznia 2024 r. Dlatego po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia wypłata wynagrodzeń nastąpi z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Z uwagi na to, że akt wykonawczy jest korzystny dla jego adresatów, MS podkreśla, że z punktu widzenia zasady demokratycznego państwa prawnego nie ma przeszkód ku temu, by wszedł on w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia. Na koniec grudnia 2023 r. w sądach powszechnych zatrudnionych było 4041 asystentów sędziów.©℗