Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE wydał dziś opinię w sprawie C-76/22, toczącej się z udziałem Banku Santander Polska. Według przedstawiciela luksemburskiego trybunału unijne prawo nie określa metod pozwalających na obliczenie wysokości zwrotu opłat należnych klientowi, gdy ten przedterminowo spłaci zaciągnięty przez siebie kredyt.

Sprawa, w której wydano opinię, dotyczy klientki polskiego oddziału banku Santander. Kobieta wzięła kredyt na 30 lat na zakup mieszkania. Następnie spłaciła całą pożyczoną sumę już po półtora roku. W związku z tym klientka zażądała od banku zwrotu pobranej uprzednio prowizji, w stopniu wprost proporcjonalnym do przedwcześnie spłaconego kapitału. Bank odmówił, twierdząc, że prowizja jest opłatą jednorazową, pobieraną bez związku z długością planowanej spłaty kredytu. Dodatkowo zastrzeżono, że w przypadku orzeczenia przez sąd konieczności oddania klientce prowizji, powinna ona być liczona w odniesieniu do korzyści, które utracił bank, na skutek wcześniejszej spłaty kredytu i nie pobranych w związku z tym odsetek. Sprawa swój finał znalazła przed Sądem Rejonowym dla Warszawy - Woli, który zadał TSUE pytanie prejudycjalne. Zapytano o to, czy klientowi należy się zwrot prowizji, a jeśli tak - to w jakiej wysokości.

W swojej opinii rzecznik generalny TSUE nie odniósł się do kwestii tego, czy klientowi przysługuje zwrot prowizji bankowej pobranej przy uruchomieniu kredytu, zajął się natomiast kwestią obliczania wysokości ewentualnego zwrotu. Jego zdaniem dyrektywa 2014/17 nie precyzuje jaką metodą należy się posłużyć przy obliczaniu obniżki całkowitego kosztu kredytu związanej z wcześniejszą całkowitą spłatą kredytu. Rzecznik odrzucił również pogląd, zgodnie z którym wyliczanie wysokości zwrotu powinno być oparte na zasadzie proporcjonalności, tylko dlatego, że ta metoda jest bardziej zrozumiała dla tzw. przeciętnego konsumenta. Według rzecznika TSUE w tej sytuacji, to polski sąd będzie musiał samodzielnie dokonać wyliczeń w oparciu o inne regulacje niż prawo unijne, które nie daje w tym zakresie żadnych wskazówek.