Krajowa Rada Sądownictwa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 6 lutego 2024 r., zmieniającego rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych wraz z wnioskiem o zabezpieczenie.

Jak możemy przeczytać w komunikacie, rada wskazuje we wniosku do Trybunału szereg przepisów rozporządzenia naruszających konstytucję, w tym naruszenie zasady niezawisłości sędziów.

„Konieczność wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego wynikła z faktu, iż zaskarżone przepisy rozporządzenia zmieniającego wprowadzają nową, nieznaną ustawie regulację przesłanki wyłączenia sędziego z mocy prawa (iudex inhabilis), a tym bezpośrednio wpływają na ukształtowanie sądu orzekającego w sprawie” – czytamy m.in. w tym wniosku.

https://krs.pl/pl/aktualnosci/2396-uchwala-nr-99-2024-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-14-lutego-2024-r.html

9 stycznia 2024 r. KRS uznała już projekt rozporządzenia za sprzeczny z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego dotyczącymi zasad kształtowania ustroju sądów i postępowania przed sądami.

Rozporządzenie ministra weszło jednak w życie, a jego ostateczna treść różni się od tej przedstawionej KRS do zaopiniowania.

KRS przypomniała w komunikacie opinię KRS z 9 stycznia br. w sprawie tego rozporządzenia.

https://krs.pl/pl/dzialalnosc/opinie-stanowiska-uchwaly/2345-opinia-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-9-stycznia-2024-r-w-sprawie-projektu-rozporzadzenia-ministra-sprawiedliwosci-zmieniajace-rozporzadzenie-regulamin-urzedowania-sadow-powszechnych-b-800.html