Korzystanie z przerwy na karmienie piersią podczas egzaminu zawodowego będzie łatwiejsze – zakładają projekty rozporządzeń ministra sprawiedliwości.

Matka karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdego dnia egzaminu adwokackiego, radcowskiego lub notarialnego. Wymiar każdej z nich wydłuża się do 45 minut, jeśli zdająca karmi więcej niż jedno dziecko.

Skorzystanie z dodatkowej przerwy jest jednak utrudnione, na co zwrócił uwagę rzecznik praw obywatelskich prof. Marcin Wiącek. W wystąpieniu do ministra sprawiedliwości podkreślił, że kobieta chcąca skorzystać ze swojego prawa podczas egzaminu adwokackiego lub radcowskiego musi złożyć wniosek do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i przedłożyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia piersią. Uzyskanie takiego dokumentu nie jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i wymaga odbycia prywatnej wizyty lekarskiej, której koszt według RPO wynosi od 150 zł do 300 zł. Profesor Wiącek zaproponował, by zamiast zaświadczenia zainteresowana mogła złożyć stosowne oświadczenie.

Zgadza się z tym Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało stosowne projekty zmieniające rozporządzenia w sprawie przeprowadzania egzaminu adwokackiego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 112) oraz w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 116), a także w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1621 ze zm.). We wszystkich tych aktach wyrazy „zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt karmienia dziecka piersią” zostaną zastąpione sformułowaniem „pisemne oświadczenie o karmieniu dziecka piersią”.

„Niewątpliwie postulowane rozwiązanie stanowi realizację polityki prorodzinnej państwa mającej na celu przyznanie uprawnień związanych z szeroko pojętym macierzyństwem, wychodząc też naprzeciw oczekiwaniom zdających i wpływając korzystnie na dostęp obywateli (kandydatów) do wykonywania zawodu” – czytamy w uzasadnieniach.

Resort zaznacza, że sposób wykorzystania przerw może być weryfikowany przez przewodniczących właściwych komisji egzaminacyjnych w sposób zapewniający karmiącej odpowiednią ochronę prywatności, co zapobiegnie ewentualnym nadużyciom.

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, sędzia Dariusz Pawłyszcze w toku konsultacji zwrócił uwagę na potrzebę odpowiedniej zmiany także w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania egzaminu sędziowskiego i prokuratorskiego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 126 ze zm.) – „tak, aby przepisy dotyczące matek karmiących dziecko piersią i zdających egzaminy (…) zostały kompleksowo zmienione i jednolicie ustalone w przypadku wszystkich egzaminów”.©℗