Tryb powołania sędziego, szczegółowe informacje na temat konkursu, w którym go powołano, a nawet skład holenderskiej rady sądownictwa – takich informacji zażądał trójkowy skład Sądu Najwyższego pod przewodnictwem sędziego Kamila Zaradkiewicza, zanim podejmie decyzję o wykonaniu wyroku holenderskiego sądu.

SN zajmował się skargą kasacyjną na postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, w którym ten oddalił zażalenie na postanowienie sądu niższej instancji w sprawie oddalenia wniosku o niewykonanie wyroku holenderskiego sądu. Skład, któremu przewodniczył Kamil Zaradkiewicz, postanowił zawiesić postępowanie do czasu uzyskania wielu danych od holenderskiego ministerstwa sprawiedliwości oraz tamtejszej rady sądownictwa szeregu informacji pozwalających na ustalenie spełnienia przez niderlandzki sąd okręgowy (w składzie jednoosobowym) standardów niezawisłości w rozumieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnoszącego się do polskich spraw dotyczących statusu sędziów.

Sąd zwrócił się do holenderskiej rady sądownictwa (Raad voor de Rechtspraak) o przedstawienie odpisów dokumentów dotyczących przebiegu procedury nominacyjnej na stanowisko sędziego, który wydał wyrok. W szczególności SN pyta o tryb jego powołania (ze wskazaniem właściwych organów uczestniczących w procedurze nominacyjnej, ich składu osobowego oraz funkcji pełnionej przez ich członków z uwzględnieniem wskazania ewentualnego zakresu wpływu reprezentantów władzy ustawodawczej lub wykonawczej na nominację sędziowską oraz odpisu dokumentu o powołaniu, odpisu wniosku o powołanie oraz ewentualnych opinii na temat tej kandydatury na urząd sędziego).

SN chce też informacji o konkursie na urząd sędziego, w którym sędzia ten uczestniczył jako kandydat, o innych kandydatach oraz ewentualnej drodze odwoławczej. Rada ma przedstawić również ocenę pracy sędziego w okresie pełnienia służby sędziowskiej (także przed powołaniem na urząd sędziego), o ile pełnił urząd w innym sądzie oraz „ewentualnych toczących się wobec niego postępowań sądowych, wyjaśniających lub dyscyplinarnych, względnie zarzutach dotyczących oceny jego niezawisłości i postawy w ramach pełnienia obowiązków sędziego oraz poza służbą”.

SN interesuje też ewentualna działalność sędziego o charakterze politycznym, w tym przynależność do partii politycznych oraz zatrudnienia w organach władzy ustawodawczej lub wykonawczej. Zwraca się też o przeprowadzenie testu niezawisłości według standardów orzecznictwa TSUE m.in. w sprawach dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN.

Z kolei od holenderskiego ministra sprawiedliwości SN oczekuje informacji na temat holenderskich przepisów regulujących tryb nominacji na urząd sędziego z uwzględnieniem standardu konstytucyjnego i ustawowego Królestwa Niderlandów oraz wynikającego z orzecznictwa TSUE. SN pyta również o wpływ władzy ustawodawczej lub wykonawczej oraz to, w jakim stopniu rada sądownictwa jest związana opiniami na temat kandydatów na urząd sędziego. Chce też informacji o składzie oraz sposobie wyboru członków rady, jak również sposobie powoływania sędziów holenderskich sądów powszechnych w okresie przed jej ustanowieniem, a także o istnienie w prawie holenderskim gwarancji konstytucyjnych dotyczących statusu sędziego, jego niezawisłości i nieusuwalności. ©℗