Dostęp do informacji publicznej to prawo obywateli oraz organizacji społecznych do uzyskiwania informacji przechowywanych i zarządzanych przez organy publiczne.

Informacje publiczne obejmują wszelkie dokumenty, dane, raporty, protokoły, decyzje, kontrakty i inne informacje posiadane przez organy publiczne w kontekście ich działalności.

Istota dostępu do informacji publicznej polega na zapewnieniu przejrzystości i odpowiedzialności administracji publicznej oraz umożliwieniu obywatelom skutecznego monitorowania i udziału w procesach decyzyjnych. Dzięki temu prawu obywatele mają możliwość zdobycia informacji na temat działań rządu, polityk publicznych, wydatków publicznych, procedur administracyjnych i innych aspektów funkcjonowania państwa.

Dostęp do informacji publicznej jest fundamentalnym elementem demokratycznego społeczeństwa, ponieważ umożliwia obywatelom kontrolę nad organami publicznymi, ochronę praw obywatelskich, uczestnictwo w procesie decyzyjnym oraz zwiększa odpowiedzialność władz publicznych.

Wiele państw posiada specjalne przepisy i ustawy regulujące dostęp do informacji publicznej, które określają procedury, warunki i ograniczenia dotyczące udostępniania informacji. Zazwyczaj organy publiczne są zobowiązane do udostępniania informacji na żądanie obywateli, chyba że istnieją określone wyjątki, takie jak ochrona prywatności, bezpieczeństwo narodowe czy tajemnica handlowa.

W celu skorzystania z prawa do dostępu do informacji publicznej, zwykle wystarczy złożyć pisemny wniosek do odpowiedniego organu publicznego, określając konkretną informację, której się poszukuje. Organ publiczny ma obowiązek odpowiedzieć na wniosek w określonym czasie i udostępnić informacje lub uzasadnić, dlaczego dostęp do informacji jest ograniczony.

Dostęp do informacji publicznej jest ważnym narzędziem dla społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarzy, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które działają na rzecz transparentności i demokratycznego zarządzania.