Od stycznia 2023 roku wchodzą w życie zmienione przepisy kodeksu karnego wykonawczego. Sąd nie będzie już wzywał skazanego na karę pozbawienia wolności do stawiennictwa w areszcie śledczym. Według nowych przepisów, każe skazanego zatrzymać i doprowadzić. Natomiast, gdy miejsce jego pobytu nie będzie znane, sąd wyda postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym.

Wezwanie, zatrzymanie i doprowadzenie skazanego

Zgodnie ze zmienionym art. 79 kodeksu karnego wykonawczego, skazanego na karę pozbawienia wolności sąd poleci zatrzymać i doprowadzić do aresztu śledczego. Jednak w uzasadnionym wypadku, sąd może, ale tylko na wniosek skazanego, wezwać go do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej miejsca stałego pobytu, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Zasada obowiązkowego doprowadzenia może być poluzowana, tylko wówczas, gdy dotychczasowa postawa i zachowanie skazanego uzasadniają przypuszczenie, że skazany stawi się na wezwanie.

Kiedy list gończy

Według k.k.w, w przypadku, gdy miejsce pobytu skazanego na karę pozbawienia wolności na terenie kraju nie jest znane, sąd wydaje postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym.

O liście gończym mówią również przepisy kodeksu postępowania karnego. Według art. 278 k.p.k - jeżeli miejsce pobytu oskarżonego lub osoby podejrzanej nie jest znane, zarządza się jego poszukiwanie. Natomiast gdy oskarżony, w stosunku do którego wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym.

List gończy – co zawiera

W liście gończym wskazuje się:

  • sąd, który wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym;
  • dane o osobie, które mogą ułatwić jej poszukiwanie, a przede wszystkim personalia, rysopis, znaki szczególne, miejsce zamieszkania i pracy, z dołączeniem w miarę możliwości fotografii poszukiwanego;
  • informację o orzeczeniu, stanowiącym podstawę pozbawienia wolności;
  • wezwanie każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji lub sądu;
  • ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce.

Nagroda w liście gończym

W liście gończym można wyznaczyć nagrodę za ujęcie lub przyczynienie się do ujęcia poszukiwanego. Organ może też udzielić zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej.

Sąd, zależnie od potrzeby, może postanowić o rozpowszechnieniu listu gończego przez rozesłanie, rozplakatowanie lub opublikowanie, w szczególności za pomocą prasy, radia i telewizji. List gończy podlega również rozpowszechnieniu za pomocą Internetu, chyba że sąd postanowi inaczej.

Po otrzymaniu zawiadomienia o przystąpieniu do wykonania orzeczenia o karze pozbawieniu wolności sąd niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, może wydać postanowienie stwierdzające, że skazany bezprawnie utrudniał wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli w zamiarze utrudniania wykonania kary pozbawienia wolności uciekł lub ukrywał się lub podjął działania w celu ucieczki lub ukrycia się. Na takie postanowienie sądu przysługuje zażalenie.