Protokół z posiedzenia komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich znajduje się w aktach prowadzonej przez ten organ sprawy i nie stanowi dokumentu wewnętrznego. A jako taki podlega udostępnieniu. Do takich wniosków doszedł ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa trafiła na ścieżkę postępowania sądowoadministracyjnego po tym, jak obywatel spotkał się z odmową udostępnienia mu protokołów z trzech posiedzeń tzw. komisji weryfikacyjnej. Dyrektor departamentu prawa administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości stwierdził, że tego typu dokumenty nie stanowią informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, do którego trafiła skarga na bezczynność komisji, uznał jednak inaczej. Po analizie protokołów doszedł bowiem do wniosku, że dotyczą one sfery faktów, a ponadto są dokumentami wytworzonymi przez organ. Zauważył również, że zostały one przesłane do sądu w aktach administracyjnych sprawy.
Skargę kasacyjną od tego rozstrzygnięcia wniosła komisja. Wskazywała w niej m.in., że żądane protokoły stanowią jej dokumenty wewnętrzne, przedstawiają sam przebieg posiedzenia i nie mają wpływu na jakiekolwiek rozstrzygnięcie wydawane przez komisję. Zdaniem skarżącej mają one jedynie charakter techniczno-porządkowy, co powoduje, że nie stanowią informacji publicznej.
Argumenty te nie przekonały NSA, który oddalił skargę kasacyjną. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie, przyznał, że w trybie dostępu do informacji publicznej nie podlegają udostępnieniu m.in. takie dokumenty, które mają charakter organizacyjny czy porządkowy, lub takie, które służą gromadzeniu i wymianie informacji. Te bowiem, choć prowadzą do realizacji zadania publicznego, to nie przesądzają jeszcze o kierunkach działania organu. Nie dotyczy to jednak protokołów z posiedzeń komisji.
Sama komisja przyznała, że protokoły dokumentują „częściowo” sferę faktów, zawierając liczne odniesienia do konkretnych spraw.
„To, że według strony skarżącej kasacyjnie protokół nie zawiera informacji dotyczących przyczyn podjęcia czynności sprawdzających, przebiegu narady i głosowania, przedstawienia poszczególnych głosów czy racji stojących u wyniku głosowania, nie czyni go dokumentem wewnętrznym o charakterze organizacyjno-porządkowym” – zauważa NSA. I dodaje, że nawet gdyby tak było, to i tak nie wykluczałoby to automatycznie możliwości zawarcia w nim informacji publicznej. NSA przesądził jednak, że protokołom z posiedzeń komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich charakteru wyłącznie organizacyjno-porządkowego nie można przypisać.
Sąd wskazał również na przepisy zarządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie regulaminu działania komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (Dz.Urz.MS. z 2018 r. poz. 166). Stanowią one m.in., że protokół dołącza się do akt sprawy, a dla czynności sprawdzających oraz w postępowaniu ogólnym prowadzi się akta sprawy. Jak więc zauważa NSA, z regulacji tych wynika, że protokół jest dokumentem, który znajduje się w aktach sprawy i jako taki nie stanowi dokumentu wewnętrznego komisji.

orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 grudnia 2022 r., sygn. akt III OSK 1578/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia