Chodzi o projekt nowelizacji dwóch rozporządzeń ministra sprawiedliwości – w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego oraz w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego. Oba przewidują wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi kandydatom biorącym udział w tego typu procedurach konkursowych, po okazaniu dokumentu tożsamości, będą udostępnione do wglądu w siedzibie sądu praca konkursowa oraz protokół przebiegu konkursu. Obowiązujące przepisy przewidują udostępnienie jedynie tego ostatniego dokumentu w części obejmującej wyniki kandydata.
Ponadto w myśl planowanych rozwiązań informacja o wynikach konkursu będzie dostępna w siedzibie sądu w miejscu powszechnie dostępnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez trzy miesiące od daty ich opublikowania.