Kandydaci biorący udział w konkursie na stanowisko asystenta sędziego lub referendarza sądowego będą mieli pełny dostęp zarówno do pracy konkursowej, jak i protokołu przebiegu konkursu wraz z dokumentacją. Taki jest cel przygotowanych przez resort sprawiedliwości zmian w obowiązujących przepisach.

Chodzi o projekt nowelizacji dwóch rozporządzeń ministra sprawiedliwości – w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego oraz w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego. Oba przewidują wprowadzenie regulacji, zgodnie z którymi kandydatom biorącym udział w tego typu procedurach konkursowych, po okazaniu dokumentu tożsamości, będą udostępnione do wglądu w siedzibie sądu praca konkursowa oraz protokół przebiegu konkursu. Obowiązujące przepisy przewidują udostępnienie jedynie tego ostatniego dokumentu w części obejmującej wyniki kandydata.
Ponadto w myśl planowanych rozwiązań informacja o wynikach konkursu będzie dostępna w siedzibie sądu w miejscu powszechnie dostępnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej przez trzy miesiące od daty ich opublikowania.
Jak tłumaczy resort, zmiany są konieczne, gdyż ograniczenie prawa kandydatów na stanowisko asystenta sędziego lub referendarza sądowego w zakresie dostępu do ocenionej pracy konkursowej godzi w ich uprawnienia wynikające z prawa pracy. Mają oni bowiem prawo zainicjować kontrolę sądową odmowy nawiązania stosunku pracy np. w sytuacji, gdy zaistniała pomyłka co do oceny pracy egzaminacyjnej, taka jak choćby błąd przy sumowaniu uzyskanych przez kandydata punktów. Projektodawcy przypominają przy tym, że prezes sądu nie ma swobody w wyborze kandydata, gdyż jest zobligowany do zatrudnienia tej osoby, która wygrała konkurs przez uzyskanie najwyższej liczby punktów. ©℗
Etap legislacyjny
Projekty skierowane do uzgodnień