To główne cele projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, nad którym pracuje obecnie Ministerstwo Finansów. Jak zakłada resort, nowe regulacje zaczną obowiązywać w I kw. 2023 r.
Już kilka lat temu Komisja Europejska wskazywała obszary prawne, które wymagały pilnych zmian. Chodziło zwłaszcza o: wzmocnienie ochrony osób poszkodowanych na wypadek niewypłacalności ubezpieczycieli, ujednolicenie minimalnych obowiązkowych sum gwarancyjnych w państwach członkowskich, a także kwestie zasad kontrolowania ubezpieczeń pojazdów w poszczególnych państwach. Nowa dyrektywa unijna 2021/2118 z listopada 2021 r. wprowadziła zmiany w tych obszarach, w związku z czym zaistniała konieczność przeniesienia ich także na grunt polskich przepisów.