Generalne dostosowanie polskich przepisów dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych do unijnych regulacji oraz zapewnienie lepszej ochrony poszkodowanym w wypadkach w razie niewypłacalności zakładu ubezpieczeń.

To główne cele projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, nad którym pracuje obecnie Ministerstwo Finansów. Jak zakłada resort, nowe regulacje zaczną obowiązywać w I kw. 2023 r.
Już kilka lat temu Komisja Europejska wskazywała obszary prawne, które wymagały pilnych zmian. Chodziło zwłaszcza o: wzmocnienie ochrony osób poszkodowanych na wypadek niewypłacalności ubezpieczycieli, ujednolicenie minimalnych obowiązkowych sum gwarancyjnych w państwach członkowskich, a także kwestie zasad kontrolowania ubezpieczeń pojazdów w poszczególnych państwach. Nowa dyrektywa unijna 2021/2118 z listopada 2021 r. wprowadziła zmiany w tych obszarach, w związku z czym zaistniała konieczność przeniesienia ich także na grunt polskich przepisów.
Co się zmieni? Jak zapowiada resort finansów, zostaną zmodyfikowane przepisy o postępowaniu w momencie upadłości ubezpieczyciela. Obecnie kluczową rolę w przejmowaniu zobowiązań odgrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, odpowiada on jednak tylko za szkody powstałe na terenie Polski. Zmiany związane z implementacją dyrektywy mają objąć także kwestię wysokości minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowych ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, które obecnie są niższe niż wartości przewidziane w unijnych przepisach. Uregulowana zostanie także procedura wydawania i wykorzystywania zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Nowelizacja wprowadzi też kilka technicznych zmian do obecnie obowiązujących definicji pojazdu i ruchu pojazdu. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów