Zgodnie z art. 435 par. 1 kodeksu cywilnego za szkody powstałe podczas podróży pociągiem co do zasady odpowiada przewoźnik. Czasem jednak stan faktyczny sprawy może wskazywać, że są one wynikiem zachowania współpasażerów.
Stosownie do art. 435 par. 1 k.c. prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu tylko wtedy, gdy szkoda nie nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej (np. współpasażera), za którą nie ponosi odpowiedzialności. Przewozy kolejowe są zorganizowane właśnie jako takie przedsiębiorstwo.