Spółki wodociągowe, choć prowadzą komercyjną działalność, to jednocześnie realizują zadanie publiczne, jakim jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę. Z tego tytułu podlegają pod ustawę o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zm.). Powołując się na tę ustawę, obywatel złożył wniosek o udostępnienie skanów faktur i umów związanych z obsługą prawną jednego z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Spotkał się z odmową. Spółka uznała, że radca prawny ją obsługujący nie pełni funkcji publicznej ani nie ma związku z pełnieniem tej funkcji, a więc udostępnienie informacji o jego wynagrodzeniu naruszałoby jego prywatność (art. 5 ust. 2 ustawy). Dodatkowo stwierdziła, że anonimizacja umów i faktur wiązałaby się z przetworzeniem informacji, a więc wnioskodawca musiałaby udowodnić, że jej udostępnienie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy).
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie podzielił tej argumentacji. Podkreślił, że dostęp do informacji publicznej nie podlega ograniczeniu ze względu na prywatność, jeśli dotyczy ona osób pełniących funkcje publiczne lub mających związek z pełnieniem tych funkcji. Pojęcia te nie zostały zdefiniowane, ale w orzecznictwie jako cechę wyróżniającą osobę pełniącą funkcję publiczną przyjmuje się, że ma ona określony zakres uprawnień pozwalających na kształtowanie treści wykonywanych zadań w sferze publicznej. Konieczne jest więc zbadanie, czy określona osoba realizuje w pewnym zakresie nałożone na daną instytucję zadanie publiczne.