Raport dotyczy czterech podstawowych elementów praworządności: wymiaru sprawiedliwości, ram antykorupcyjnych, pluralizmu i wolności mediów oraz innych kwestii instytucjonalnie związanych z mechanizmami kontroli i równowagi. Celem sprawozdań na temat praworządności jest wspieranie państw członkowskich i zapobieganie powstawaniu lub eskalacji problemów – podkreśla KE.
Według Komisji krajowe instytucje praw człowieka, rzecznicy praw obywatelskich oraz organy ds. równości potrzebują nie tylko strukturalnych gwarancji niezależności, ale także wystarczających zasobów, by działać skutecznie – a zasoby polskiego rzecznika wciąż są mocno ograniczone. Komisja podkreśliła, że po zmianie na stanowisku RPO wciąż jest on kluczowym strażnikiem praworządności i cieszy się szerokim poparciem parlamentu. Odnotowała także duże zaangażowanie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz na granicy z Białorusią. Raport zwraca jednak uwagę, że współpraca RPO z innymi organami państwa jest utrudniona, gdyż nie odpowiadają one na jego wystąpienia ani nie uwzględniają zaleceń i uwag do projektów aktów prawnych.